Gå till innehållet
Det är lättare att sköta vardagen och ta hand om sitt välbefinnande när man känner sig själv. Vet du vad du vill och behöver för att vara nöjd med ditt liv? Vad fungerar för dig? Vad ger dig styrka? Vad vet du redan? Om du kan planera och göra sådant som stödjer ditt välbefinnande och leva ditt liv som du själv har valt att leva det. så har du också en aktiv roll i ditt liv – det händer inte bara saker, utan du gör dem möjliga, kan hur man gör dem och handlar. Allt detta förutsätter att du känner igen och arbetar med dina behov, värderingar och mål.

Hurdana behov har du? 

Även om var och en av oss är individer, har vi alla gemensamma mänskliga behov som är viktiga för vårt välbefinnande. Vissa behov är nödvändiga för vår överlevnad i allmänhet. Andra har i första hand att göra med hur lyckliga vi känner oss i livet och vardagen. Som en förenkling kan man säga att tillfredsställda behov producerar positiv energi, medan otillfredsställda behov är en källa till oro och ångest. Dåligt humör och missnöje kan bero på underliggande otillfredsställda behov. 

Fysiskt välmående  Luft, föda, vila vatten   Trygghet  Beröring  Motion 
Uppskattning  Andras uppskattning  Att känna sitt eget värde  Självrespekt   
Självförverkligande  Lek, arbete, studier, verksamhet  Autonomi  Helhet  Andlighet 
Kärlek och samhörighet  Att visa och få hänsyn   Att bli accepterad och uppskattad  Närhet och kontakt till andra  Förtroende och stöd 
  Att knyta vänskap  Att hitta en livskamrat  Att höra till en gemenskap  Att uttrycka sig sexuellt 

De grundläggande behoven är väl tillfredsställda för många av oss västerlänningar när det till exempel föda, trygghet och skydd. Våra vardagliga behov är därför ofta relaterade till annat, såsom andra människor eller relationer. Vi vill bli uppskattade och älskade just sådana som vi är. Vi blir missnöjda om inte våra behov blir mötta eller när vi känner att vi blir orättvist behandlade. 

Vi behöver också uppleva att livet har en mening, och kunna förverkliga oss själva genom studier, arbete, hobbyer och intressen. När vi lyssnar på våra behov, väljer vi självständigt de mål som är viktiga i våra liv och som vi strävar till att uppnå. Om det känns som att saker bara händer dig och att du inte kan påverka någonting själv, är det dags att stanna upp. Vad borde ändras i din vardag för att dina behov skulle bli bättre tillgodosedda? 

Det är bra att skilja behov från begär som bara ger tillfällig njutning. Vi kan till exempel begära nya kläder, spel eller telefoner, men dessa är inga behov. När våra behov blir mötta är vår tillfredsställelse mer varaktig. Till exempel kan beröm eller tack från våra medmänniskor få oss på gott humör för en lång tid. Då har våra behov av att bli uppskattade och väl behandlade blivit tillfredsställda. 

Uppgifter
Pilar som siktar sig åt olika håll

Vissa saker är viktigare än andra – alltså har du värderingar  

Våra värderingar är relaterade till våra mål, och vägleder oss mot det slag av gott liv som vi strävar efter. De ger uttryck för hur vi tänker att saker och ting borde vara. De återspeglar våra liv och erfarenheter allt från vår barndom till vuxen ålder. Våra värderingar förändras också sakta i takt med att vi samlar livserfarenhet. Värderingarna är grunden för våra dagliga val och handlingar, och beskriver det som vi anser är viktigast i livet. I svåra situationer, när rutiner eller tidigare inlärda handlingsmodeller inte hjälper, förlitar vi oss på våra värderingar. Ibland kan värderingarna också stå i konflikt med varandra. 

Värderingar kan vara:

 • Värdefulla mänskliga upplevelser, till exempel natur, musik, vänskap, kärlek, att leva i nuet 
 • Det vi uppskattar, till exempel föremål, färdigheter, hälsa, status 
 • Ideal, till exempel ärlighet, jämlikhet, respekt för livet 
 • Klassiska värderingar, till exempel sanning, godhet, rättvisa 

Vi har förmågan att avstå från omedelbar njutning för att uppnå belöningar på lång sikt. Detta kräver omdöme, medvetna val och dessutom självdisciplin. Även om att leva i nuet är en viktig värdering för oss, måste vi fundera över hur den står i förhållande till våra andra viktiga värderingar. Att uppnå viktiga mål kräver ofta uthållighet och att vi avstår från vissa saker, men i slutändan är det värt alla mödor. 

Ibland är det bra att stanna upp och granska vårt nuvarande sätt att leva. Stämmer det överens med våra egentliga värderingar, eller är det något vi lärt oss genom fostran eller kulturen? Samtidigt lönar det sig att fundera på om allt det som vi anser värdefullt faktiskt reflekterar våra egna, och ingen annans, värderingar. Vi kan göra de nödvändiga ändringarna för att få våra liv mer i linje med våra värderingar. Det är aldrig för sent för att göra en ändring. Det är också bra att komma ihåg att våra värderingar är bara våra egna. Därför lönar det sig inte att jämföra dem med andras värderingar. Värderingar kan inte rangordnas och vi kan inte tävla med dem: en värdering är lika bra som en annan. Det finns inga rätta eller felaktiga svar om värderingar. 

Att ha mål hjälper oss att leva enligt våra värderingar 

Våra behov och värderingar har ett betydande inflytande på det som vi ser som eftersträvansvärt i våra liv. Ett av de bästa sätten att få ordning på våra liv är att bli mer medveten om våra mål. 

Målen för våra tankar och handlingar kan exempelvis vara relaterade till: 

 • levnadssätt och livsfilosofi 
 • arbete 
 • studier 
 • ekonomi 
 • fysiska aktiviteter 
 • fritid 
 • andlighet 
 • religiositet 
 • kreativitet 

Målen för våra relationer kan exempelvis vara relaterade till: 

 • familj 
 • vänskapsrelationer 
 • romantiska relationer 
 • gemenskap och grupper 

Vi kan öva att arbeta med våra mål, och det lönar sig. Ett bra sätt att gå till väga är att dela upp målen i mindre delar och följa hur bra man lyckas med dem. Du kan göra en skriftlig plan med små steg, och belöna dig själv efter varje försök och framgång. Att vara medveten om dina mål och sätta upp nya är bra för dig. Var tålmodig, ärlig och snäll mot dig själv, särskilt när du sätter upp mål som är relaterade till dina tankar, handlingar och levnadssätt. Du är expert på ditt eget liv, men du får också be om och få stöd. En bra stödperson kan vara någon som har haft liknande problem själv. Du kan hitta mer styrka i olika grupper än när du arbetar ensam. 

Uppmärksamma dina framgångar och positiva förändringar. Ha en positiv och nyfiken inställning till ditt liv, även om allt inte går som du planerat. Se misslyckanden som ett tillfälle att lära dig. Påminn dig själv om att du är tillräckligt bra just nu. Du har rätt att bli sedd, hörd och accepterad just sådan du är. 

Från plan till handling 

Livet går att planera trots att vi vet att allt inte kommer att ske som vi tänkt på förhand. Planer hjälper oss att göra de val som livet ställer oss inför. Att ha en plan ger en känsla av trygghet och kontroll. Det motiverar oss också att sträva efter våra mål. 

Scheman och planering är av godo. Det lönar sig att försöka lösa bara en sak i taget, och också den steg för steg. När du kommer i gång med en sak, kan också en annan börja luckra upp sig. Till exempel ändrar du din dygnsrytm, och upptäcker att många andra saker börjar förbättras av sig själva. Att planera och sätta upp meningsfulla mål gör det lättare för dig att leva ditt liv som du själv vill. Du får en starkare känsla av kontroll över liv och slipper vara utlämnad åt andra. Du kan sätta upp passande små mål och skriva ner dem i din kalender bland dina andra anteckningar. På så sätt ordnar du tid åt saker som har betydelse för dig, och påminner dig själv om att du är viktig och att ditt välbefinnande är värt att lägga tid på. 

När du tar ansvar för ditt eget liv: 

 • märker du av följderna av dina handlingar 
 • tar du hand om dig själv 
 • sköter du om din vardag 
 • kan du välja mellan många olika handlingsalternativ i olika situationer 
 • gör du planer för att uppnå dina mål 

Du kommer väl ihåg att också misslyckanden hör till livet. När du stöter på dem kom ihåg att det finns många saker du kan påverka genom dina egna handlingar. Försök ändå inte att kontrollera allting hela tiden, för vi kan inte påverka allt. Ibland räcker det med att konstatera saken, accepterar den och fortsätter framåt. 

Uppgifter

Min livsstig och mina mål

Min livsstig och mina mål för kursen
pdf

Uppgift 4. Min livsstig

pdf

Uppgift 5. Mina mål för kursen

Var det här till hjälp för dig?

Du kanske också är intresserad av dessa

Självhjälpskurs i levnadskonst

Välkommen att lära dig nyttig levnadskonst! Kursen i levnadskonst vänder sig till dig som funderar på frågor om välmående och att orka i...

Är du oroad över coronaviruset?

Symptomen på coronavirussmitta kan påminna om en förkylning såsom rinnande näsa, ont i halsen och feber. Särskilt äldre människor och personer...