Gå till innehållet

Tillgänglighetspolicy

Hyvä kysymys-webbtjänsten och tillgängligheten

För en nättjänst betyder tillgänglighet att användningen av tjänsten ska vara så lätt som möjligt för så många människor som möjligt. För att definiera tillgänglighet används WCAG-kriterierna. Det finns tre nivåer av tillgänglighet: A, AA och AAA.

Hyvä kysymys-nättjänsten produceras delvis med bidrag som Social- och hälsoorganisationernas understödscentral STEA beviljar av medel från Veikkaus avkastning. Därför är tjänsten bunden av EU:s tillgänglighetsdirektiv och av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (Finlex) som trädde i kraft 1.4.2019.

Hyvä kysymys-nättjänstens tillgänglighet har beaktats i samband med konkurrensutsättning, planering och verkställighet. Sajten utvecklas kontinuerligt och målet är att den ska vara på WCAG 2.1-direktivets nivå A och AA, i enlighet med finsk lagstiftning. Läs mer om WCAG 2.1-kriterierna på webbsajten för Wolrd Wide Web Consortium W3C (på Finska) och Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Hyvä kysymys-nättjänstens tillgänglighetspolicy är uppgjord 13.3.2019 och den har uppdaterats 11.11.2019, 24.8.2020 samt 15.3.2021. Tillgänglighetspolicyns data grundar sig på Annanpura Oy:s rapport om tillgänglighetstestningen av nättjänstens betaversion (17.12.2018), automatiska auditeringsrapporter om sajtens nuvarande produktionsversion som tillgänglighetsverktyget Siteimprove ger samt korrigeringsrapporter av tjänstens tekniska utförare Geniem Oy. Mer om testning och övervakning av tillgänglighet kan du läsa i slutet av policyn.

 

Hyvä kysymys-nättjänstens tillgänglighet

På basis av utförd auditering och automatiska uppföljning motsvarar Hyvä kysymys-nättjänsten i stor utsträckning tillgänglighetskraven på A och AA-nivå.

För visuell planering och allmän lätthanterlighet ger Annanpura gott vitsord. Tjänsten innehåller väldigt mycket information men den är tydligt strukturerad och användaren erbjuds många olika vägar till samma innehåll, beroende på respektive persons behov och infallsvinkel. De flesta vyerna erbjuder lagom lite innehåll i gången vilket innebär att alltför stor kognitiv belastning på användaren kan undvikas. Vissa typer av innehåll har getts ett utförande som innebär att man avancerar stegvis.

Också i tekniskt avseende motsvarar Hyvä kysymys-nättjänsten till största delen tillgänglighetskraven på A- och AA-nivå.

 

Identifierade brister som ska korrigeras

Bristerna som identifierades i samband med auditeringen av nättjänstens utvecklingsversion var korrigerade per 23.9.2019. Nuvarande produktionsversion är en större helhet än utvecklingsversionen och behäftad med brister i observerbarhet och i dokument som publicerats på sajten.

 

Följande WCAG 2.1-kriterier på A och AA-nivå är inte uppfyllda:

 

Motsvarande i text finns inte för alla audiofiler.

 

Textning eller motsvarande i text finns inte för alla videor.

 

  • Elektroniska filer

Tillgänglighetskraven gäller också för filer som publiceras i nättjänsten. Alla PDF-dokument som publicerats i tjänsten är inte ännu till alla delar tillgängliga.

 

Fortsatta åtgärder

På basis av rapporter från automatisk uppföljning och användarfeedback förbättras tjänstens tillgänglighet kontinuerligt till att motsvara kriterierna på WCAG 2.1-standardens A- och AA-nivå.

 

Ge feedback om tillgänglighet

När du observerar problem med Hyvä kysymys-nättjänstens tillgänglighet ska du först ge feedback till sajtens administratör. Feedback kan ges på detta feedbackformulär. Feedbackformuläret finns också

  • i nättjänstens sidfot
  • i huvudmenyn och
  • i nedre kanten av ingångssidan och listsidorna

 

Vid frågan ”Vad gäller din feedback?” kruxar du för punkten ”Tillgänglighet”. I textfältet skriver du vad du har på hjärtat. För handläggningen av feedback om tillgänglighet svarar projektchefen för Befolkningsförbundets NGO-digi projekt / Hyvä kysymys-nättjänsten.

Svaret kan dröja 14 dagar. Om du inte är nöjd med det svar du fått eller om du inte får något svar alls inom två veckor kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbsajt finns detaljerade instruktioner om hur en anmälan kan göras och hur ärendet handläggs. Läs mer om dina rättigheter på webbsajten för Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi
tillganglighet(at)avi.fi
telefon växel 0295 016 000

Hur testas och övervakas Hyvä kysymys-nättjänstens tillgänglighet?

En utvecklingsversion (beta) av Hyvä kysymys-nättjänsten publicerades 9.11.2018. Den första utomstående tillgänglighetstestningen av nättjänsten gjordes i november-december 2018. Tillgänglighetstestningen genomfördes av Annanpura Oy.

Hyvä kysymys-nättjänsten testades i den omfattning tjänsten hade när testningen gjordes. I testet ingick:

  • allmän användning av tjänsten med skrivbords- och mobilwebbläsare
  • sökfunktionen och sökningens resultatsida, registrering, inloggning i tjänsten, mina uppgifter-sidan, snabbfeedback, delning av innehåll till kanaler i sociala medier
  • ingångssidan, aggregatsidorna för målgrupper, ämnesområden och tjänster
  • av tjänsterna: chatt-funktionen (gruppchatt och tidbokningschatt), artiklar, videor, poddsändningar, tester, uppgifter och kurser.
  • användning av sajten med skärmläsningsprogram

 

Vid sidan av sensoriska handikapp beaktade testet olika slag av motoriska problem och kognitiva störningar.

Testningen utvärderade hur hinderfritt sajtens tekniska utförande är, dess strukturella uppbyggnad och hur tillgängligt och begripligt innehållet är. Sajten utvärderades med tanke på sådana verktygsprogram som blinda och personer med gravt nedsatt syn använder sig av. Dessutom utreddes hur sajten fungerar med andra metoder som personer med nedsatt syn kan utnyttja.

Sajten testades med de vanligaste skärmläsningsprogram som används av synskadade. Sådana är i Windows-miljö Jaws och NVDA samt för iOS-system Voiceover. Vid sidan av dessa användes i testningen kombinationerna Microsoft Edge + Narrator, macOS Safari + Voiceover och Android-systemets Chrome + Talkback.

Testningen utgick från tillgänglighetsstandarden WCAG 2.0. Sajternas lätthanterlighet utvärderades också med hjälp av direktiv och testheuristik som utarbetats av olika handikapporganisationer.

Som stöd för testningen utnyttjades Firefox-webbläsartillägget Wave Web Accessibility Tool och nättjänsten Achecker, som maskinellt kontrollerar HTML-kodens tillgänglighet.

Med hjälp av denna kombination av metoder kunde testningen kontrollera sajten i fråga om både teknisk hinderfrihet och verklig tillgänglighet ur de användares synvinkel som hör till specialgrupperna.

I december 2019 publicerades en första produktionsversion av tjänsten. I denna hade nättjänsten kompletterats med följande tjänster: telefoner, servicekort, diskussionsgrupper, föreläsningar, frågespalt och jourchatt.

I februari 2020 togs verktyget Siteimprove i bruk för tjänsten. Verktyget genomläser sajten och producerar med två veckors mellanrum en rapport över hittade avvikelser från WCAG 2.1-standarden. Rapporten utgör grund för en kontinuerlig förbättring av nättjänsten.