Gå till innehållet

Register- och dataskyddsbeskrivning

Denna beskrivning ger information om behandlingen av personuppgifterna för besökare på Hyvä kysymys-webbsajten och av personuppgifter som samlas in i samband med att sajtens tjänster används. Beskrivningen har skapats 7.11.2018 och uppdaterats 8.9.2020, 2.12.2020, 21.1.2021 och 12.2.2021. Dataskyddsbeskrivningarna för våra samarbetsparter och partner kan hittas på respektive tjänsteleverantörs webbsajt.

Registrets namn

Hyvä kysymys-webbtjänstens användarregister

Personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter

Befolkningsförbundet rf, FO-nummer 0202602-8
Kalevagatan 16, 00100 Helsingfors
Dataskyddsansvarig, jurist Arto Nikkarinen, arto.nikkarinen@vaestoliitto.fi, t. 050 5113580

 

Ändamålen med den behandling för vilken personuppgifterna är avsedda samt den rättsliga grunden för behandlingen

Personuppgiftsbehandlingens ändamål är att webbtjänsten Hyvä kysymys och de tjänster som nås via denna tjänst ska fungera. Dessutom samlar vi in material för analys av hur tjänsten används, i syfte att utvärdera användningsvolymer och statistik. Behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke och, i fråga om nödvändiga kakor (cookies), på vår i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation grundade rätt i syfte att producera tjänster, överföra kommunikation, sörja för informationssäkerheten och reparera fel.

Hyvä kysymys-webbtjänstens huvudsakliga användare och tekniska administratörer har tillgång till alla data som lagrats i tjänsten. Tjänstespecifika data är dessutom tillgängliga för den partnerorganisation som ansvarar för att upprätthålla respektive tjänst eller som själv ordnar den.

I Hyvä kysymys-webbtjänsten har Befolkningsförbundet vid sin sida partnerorganisationer. På tjänsteplattformen behandlar dessa partnerorganisationer personuppgifter för att till de registrerade kunna erbjuda tjänster med koppling till organisationens egen verksamhet och eget specialkunnande. I fråga om den behandling som görs på tjänsteplattformen varierar parternas roller vad personuppgiftsbehandlingen beträffar. Samtliga aktörer inom tjänsten drar nytta av grundläggande uppgifter om de registrerade. Till denna del upprätthåller parterna ett gemensamt register. Sådana uppgifter är till exempel pseudonymer och mejladresser. Vad helt slutna tjänster beträffar har inga andra personuppgiftsansvariga tillgång till personuppgifter som har behandlats inom respektive tjänst. För dessa tjänsters del kan partnerorganisationen också vara en helt självständig personuppgiftsansvarig. När personuppgifter samlas in och behandlas utanför tjänsteplattformen finns detta beskrivet i partnerorganisationens egen dataskydds- och registerbeskrivning.

Vilka uppgifter om dig behandlar vi?

Största delen av de insamlade personuppgifterna är vanliga personuppgifter som var och en som rör sig i internet lämnar efter sig. Sådana är till exempel: din webbadress (IP-adressen), ur vilken kan härledas bland annat namnet på det företag vars nät du utnyttjar samt land, stad eller region därifrån du kopplar upp dig mot webbsajten.

Vi samlar också in tekniska loggdata för att kunna producera tjänsten, sörja för informationssäkerheten och utreda fel. Dessa data (bl.a. IP-adress, uppgift om nedladdade sidor, tidsstämplar, inloggning) kopplas inte till något av våra analytiska verktyg och överlåts inte heller till tredje part.

Om du i webbläsarens integritetsinställningar, eller med verktyget för samtycke till kakor, har tillåtit marknadsföring eller analys får vi också veta från vilken sida du kommer till vår sajt, vad du använder för typ av apparat, om du använder webbläsare, mobil eller app, webbläsarversion, vid vilken tidpunkt du kom in på sajten och hur länge besöket varade samt skärmens upplösning och ditt operativsystem.

Med hjälp av kakor skapas en för dig unik tagg. Till denna tagg kan vi koppla det medieinnehåll du har sett på vår sajt, klickad eller visad reklam, uppgifter du har lagrat på vår sajt och skickat, sökord, hur du använder sajten och till exempel länkarna du har klickat på.

Kakor och andra data som installeras på din apparat

Överföring och överlåtelse av data

Vi samlar inte in uppgifter om våra användare från några externa källor. Våra partner kan importera data till systemet när de använder Hyvä kysymys -tjänsten till exempel för att ordna kurser eller föreläsningar. Mer information om detta får du alltid av den instans som arrangerar kursen eller föreläsningen.

Observera att din apparat lagrar information om mycket som du har gjort på sajten och adresserna du har besökt. Om du till exempel på sajten gör sökningar om känsliga ämnen kommer varje sökning du gjort att synas i klarspråk i sidhistoriken eller cacheminnet. Det betyder att följande person som använder apparaten kan se vilka delar av vår sajt du har besökt och vad du har sökt på för ämnen, om du inte raderar denna information genom att tömma webbläsarens cacheminne.

Registrerade användare

Är du registrerad samlar vi dessutom in din pseudonym, din mejladress och det lösenord du har valt för tjänsten. Dessa sparas i tjänsten. När du som inloggad bläddrar i tjänsten kan data om hur du bläddrar kopplas till de uppgifter du uppgav i samband med registreringen. Din pseudonym är alltid offentlig och administratörerna ser alla pseudonymer som har registrerats i tjänsten. Om du vill värna om din personliga integritet ska du välja en pseudonym som inte avslöjar vem du är.

Personuppgiftsbehandling i våra tjänster

Via nedanstående länkar kan du läsa i detalj om hur vi behandlar dina personuppgifter i de olika delarna av vår tjänst.

 

Den registrerades rättigheter och hur dessa rättigheter utövas

Du kan utöva dina rättigheter genom att personligen eller skriftligen vända dig till den kontaktperson som nämns i början av denna beskrivning, antingen per brev, per mejl eller genom personligt besök. Innan din begäran kan uppfyllas granskar vi din identitet och din rätt till uppgifterna. Uppgifterna överlåts utan oskäligt dröjsmål. Om vi inte kan uppfylla din begäran om att få utöva dina rättigheter får du alltid ett skriftligt intyg på detta.

En gång per år kan du gratis utöva dina rättigheter, annars uppbär vi en skälig avgift som grundar sig på de direkta kostnader som orsakas av din begäran.

Du åtnjuter alla lagstadgade rättigheter i fråga om dina personuppgifter. På begäran får du av oss veta huruvida personuppgifter kopplade till dig håller på att behandlas eller ej. Observera att en begäran om att få utöva rättigheter i fråga om uppgifter som har överlåtits till tredje part (t.ex. Google, Facebook, LinkedIn, osv.) måste riktas direkt till dem, eftersom de är personuppgiftsansvariga för de överlåtna personuppgifterna.

Rätten till tillgång

Du har rätt att ta del av de uppgifter kopplade till dig som vi har i vår besittning. Rätten att bekanta sig med de egna uppgifterna kan ändå komma att begränsas på grund av lagstiftningen eller integritetsskyddet för andra personer.

Rätt till rättelse

Det är möjligt att få till exempel en felaktig eller föråldrad mejladress korrigerad.

Rätt till radering och återkallelse av samtycke

Du har rätt att begära att dina uppgifter raderas. Denna rätt kan emellertid inte tillämpas på sådana uppgifter som vi har lagstadgad rätt eller skyldighet att behandla. Radering kan begäras i till exempel följande fall:

  • Du återkallar ditt samtycke och det finns ingen annan grund för behandling. Detta inverkar dock inte på hur dina uppgifter har behandlats innan samtycket återkallades.
  • Du motsätter dig behandling av dina personuppgifter och det finns ingen annan grund för behandling.
  • Det är lagstridigt att behandla uppgifterna.

Sitt samtycke till personuppgiftsbehandling kan du återkalla genom att radera ditt registrerade användar-id. Detta gör du under Mina uppgifter. Efter radering syns användarens meddelanden och övriga innehåll i sådan form att meddelandet inte längre kan kopplas till den ursprungliga skribenten. Raderingen är permanent och kan inte ångras. Om du vill fortsätta att använda tjänsten måste du registrera dig på nytt.

Samtycke till marknadsföring och analys kan återkallas på sidan för administration av kakor eller i webbläsarens inställningar.

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas till exempel när du misstänker att personuppgiftsbehandlingen är lagstridig eller du har motsatt dig att dina personuppgifter behandlas men saken fortfarande är under utredning.

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter i det fall att vi behandlar uppgifterna under åberopande av allmänt intresse (till exempel vetenskaplig eller historisk forskning eller analys) eller vårt eget legitima intresse (till exempel direkt marknadsföring). När du utnyttjar rätten att invända ska du ge en motivering för att dina personliga rättigheter och friheter ska prioriteras framför behandling.

Rätt till dataportabilitet

Rätten gäller personuppgifter som på basis av avtal eller samtycke har behandlats automatiskt och det är fråga om en motsvarande tjänst dit det är tekniskt möjligt för oss att utan oskäligt besvär flytta uppgifterna. Rätten gäller endast de uppgifter som har samlats in om dig själv, vilket betyder att vi inte överlåter till exempel loggdata.

Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet

Du har rätt att lämna in ett klagomål hos en tillsynsmyndighet, i det fall att du misstänker att dina personuppgifter används på felaktigt sätt eller i strid med lagen. Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter finns i slutet av denna beskrivning.

Vi hoppas i alla fall att du alltid anmäler osaklig eller lagstridig behandling till oss, oberoende av om du överväger att inlämna klagomål till myndigheterna. Det ger oss möjlighet att reagera på situationen så snabbt som möjligt.

Tid för lagring av personuppgifter

Personuppgifter lagras i tjänsten tillsvidare. Tekniska loggdata lagras i 6 månader. Lagringstiderna för kakor finns listade på sidan för administration av kakor. Hur länge de olika tjänsterna behandlar personuppgifter specificeras också i avsnittet om respektive tjänst i denna beskrivning.

Tjänstens datasäkerhet

Endast namngivna personer har rätt att använda ett system som innehåller personuppgifter. Varje användare har eget användarnamn och lösenord till systemet. Uppgifterna samlas i databaser som skyddas med brandväggar, lösenord och andra tekniska metoder. Rätt att hantera Hyvä kysymys -webbtjänstens användarregister har endast de arbetstagare som uttryckligen har beviljats den rätten och dessa har också efter avslutat arbetsförhållande tystnadsplikt i fråga om alla icke-offentliga och konfidentiella uppgifter. Arbetstagaren har endast rätt att behandla de registeruppgifter som är oundgängliga för hens arbetsuppgifter.

Rätten att använda Hyvä kysymys -webbtjänsten grundar sig på personliga användarnamn och lösenord och användningen av dessa är övervakad. Vilka personuppgifter en arbetstagare får se och behandla bestäms separat i enlighet med hens arbetsuppgifter. Användarrätten upphör när personen i fråga flyttar bort från dessa arbetsuppgifter.

Vad kan du själv göra?

Observera att din apparat lagrar information om mycket som du har gjort på sajten och adresserna du har besökt. Om du till exempel på sajten gör sökningar om känsliga ämnen kommer varje sökning du gjort att synas i klarspråk i cacheminnet. Det betyder att följande person som använder apparaten kan se vilka delar av vår sajt du har besökt och vad du har sökt på för ämnen, om du inte raderar denna information genom att tömma webbläsarens cacheminne.

Våra olika tjänster använder pseudonymer för användaridentifikation. Om du vill skydda din personliga integritet ska du välja en pseudonym som inte avslöjar vem du är.

Ändringar i denna beskrivning och tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Om dataskyddsbeskrivningen för Hyvä kysymys -webbtjänsten ändras kommer ändringarna med datering att synliggöras i beskrivningen. Om ändringarna är betydande informerar vi om ändringarna också på annat sätt, bland annat genom ett meddelande i sajtens avsnitt Meddelanden.

Dataombudsmannens byrå

Besöksadress: Bangårdsvägen 9, 6. vån, 00520 Helsingfors
Postadress:PB 800, 00521 Helsingfors
Telefonväxel: 029 566 6700
Registrator: 029 566 6768
Fakx: 029 566 6735
Mejl (registrator): tietosuoja(at)om.fi

Om du vill anhängiggöra ett ärende vid dataombudsmannens byrå kan du också använda dig av elektroniska formulär på adressen: https://tietosuoja.fi/sv/kontaktuppgifter (länken öppnas i nytt webbläsarfönster).

Tekniskt underhåll av plattformen

Geniem Oy, FO-nummer 1639413-9
Sumeliuksenkatu 18 B, 33100 Tampere