Gå till innehållet

Register- och dataskyddsbeskrivning

Hyvä kysymys-nättjänstens användarregister Befolkningsförbundet rf

version 1.0, publicerad 7.11.2018

Personuppgiftsansvarig:

Befolkningsförbundet rf, FO-nummer 0202602-8

Kalevagatan 16, 00100 Helsingfors

Underhåll av teknisk plattform:

Geniem Oy, FO-nummer 1639413-9

Sumeliuksenkatu 18 B, 33100 Tammerfors

Kontaktperson för registret

Dataskyddsansvarig, jurist Arto Nikkarinen, arto.nikkarinen@vaestoliitto.fi, p. 050 5113580

Kalevagatan 16, 00100 Helsingfors

Registrets namn

Hyvä kysymys-nättjänstens användarregister

Persongiftsbehandlingens ändamål

Ändamålet för behandlingen av Hyvä kysymys-nättjänstens personuppgifter är att verkställa:

 • produktion och användning av tjänster i nättjänsten
 • statistikföring av hur nättjänsten används
 • användarstödsrelaterade ärenden
 • materialbeställningar
 • feedbackenkäter
 • utvärderingsprocessen
 • riktad marknadsföring

Personuppgifter som behandlas

Det är alltid frivilligt att registrera sig, delta i funktioner, beställa material och medverka i feedbackenkäter om Hyvä kysymys-nättjänsten.

 • I samband med registrering ombeds användaren ange e-postadress och alias.
 • I samband med materialbeställning ombeds användaren ange namn, telefonnummer, e-postadress och postadress.
 • I samband med feedback- och utvärderingsenkäter kan användaren bli tillfrågad om kön, ålder, hemkommun och arbetslivsstatus.
 • I samband med användarstöd kan användaren ombes uppge telefonnummer och e-postadress.
 • I samband med utlottning kan användaren välja att uppge namn, telefonnummer och e-postadress.
 • Ackumulerade uppgifter om användarens aktivitet i Hyvä kysymys-nättjänsten.
 • Användarens samtycke till lagring och behandling av personuppgifter vid användning av Hyvä kysymys-nättjänsten.
 • Eventuella andra data som samlas in med särskilt samtycke av den registrerade.
 • Statistiska data kopplade till Hyvä kysymys-nättjänsten för planering, utbildning, utvärdering och utveckling av verksamheten.

Cookies

Befolkningsförbundet samlar in, behandlar och analyserar data med anknytning till hur nätsajten används. Data om webbtrafiken är uppgifter med koppling till nätsajtens besökare. Dessa data behandlas i datakommunikationsnäten för att meddelanden ska kunna sändas, distribueras och göras tillgängliga. Vi använder cookies och annan motsvarande teknologi för att genomföra marknadsföring, möjliggöra en bättre användarupplevelse på webben, följa med analysverktygen på webbsajten och erbjuda användaren ett så intressant innehåll som möjligt. Data används inte för identifiering av enskilda individer.

Den teknik som tillämpas för att följa med och underlätta användningen av nättjänsten identifierar men namnger inte. Tekniken är allmän och utnyttjas av så gott som alla nättjänster. Sajten för Hyvä kysymys-nättjänst utnyttjar cookies från tredje part. Sådana är Google Analytics och Google Tag Manager, som är Googles analysverktyg. De hjälper oss att utreda hur besökarna använder sajten.

Integritetsinställningarna kan kontrolleras och ändras i webbläsarens inställningar. Cookies och grunderna för godkännande av dessa kan granskas och redigeras i webbläsarens inställningar.

Datakällor

 • Uppgifter som användaren själv har gett.
 • Personalen som underhåller Hyvä kysymys-nättjänsten och står för verksamheten: Personuppgifter som eventuellt samlas in vid kontakt mellan användare och personal.
 • Tekniken som tillämpas för att följa med och underlätta användningen av nättjänsten.

Överlåtelse av uppgifter

Användarens personuppgifter överlåts endast om den personuppgiftsansvariga är därtill skyldig enligt lag eller av annat tvingande skäl. För överlåtelse av registeruppgifter begärs av användaren särskilt samtycke när avsikten är att begagna användarens uppgifter för andra syften.

Hyvä kysymys-nättjänsten upprätthålls av Befolkningsförbundet rf. Nättjänstens innehåll och tjänster produceras i samarbete med samarbetspartner. Till tredje part överlåter Hyvä kysymys-nättjänstens innehållsproducenter och främsta användare sådana personuppgifter som ingår i användarregistret eller uppgifter som samlats in vid kontakt mellan användare och personal i följande fall:

 • Brottsanmälan -> polisen
 • Akut nödsituation -> nödcentralen
 • Barnskyddsanmälan -> barnskyddsmyndigheten

Skyldiga att göra barnskyddsanmälan är enligt barnskyddslagen bl.a. personer i social- och hälsovårdens tjänst, övriga social- och hälsovårdsproducenter samt yrkesverksamma personer inom hälsovården. Barnskyddsanmälan ska alltid göras när arbetstagaren observerar eller får vetskap om sådana omständigheter som kräver utredning av barnskyddsbehovet för ett barn under 18 år. Informationen kan också komma från tredje part.

Överföring av personuppgifter utanför EU eller EES

Personuppgifter överförs inte utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Principerna för registerskydd

Den som agerar i Hyvä kysymys-nättjänsten ger sitt uttryckliga samtycke till behandling av de personuppgifter som ingår i registret. Samtycket ges i och med att register- och dataskyddspolicyn godkänns, användningen av nättjänsten fortsätter, punkten om samtycke ”Jag godkänner villkoren för användning” kopplad till funktionerna godkänns och formuläret skickas.

Samtycket kan återtas genom kontakt med Befolkningsförbundets dataskyddsansvariga per e-post på adressen: arto.nikkarinen@vaestoliitto.fi eller genom att skicka en skriftlig anmälan till adressen Befolkningsförbundet rf / Hyvä kysymys-dataskydd, Kalevagatan 16, PB 849, 00100 Helsingfors.

Rätt att använda det system där personuppgifterna ingår innehas av enkom namngivna personer. Varje användare har eget användarnamn och lösenord till systemet. Personuppgifterna samlas i databaser som skyddas av brandväggar, lösenord och andra tekniska metoder. Rätt att använda Hyvä kysymys-nättjänstens användarregister innehas endast av personer som har beviljats denna rättighet. Dessa personer har också efter avslutat anställningsförhållande tystnadsplikt i fråga om alla icke-offentliga och konfidentiella uppgifter som de har fått. Den anställda har endast rätt att behandla sådana registeruppgifter som hens arbetsuppgifter omedelbart kräver.

Lagring av registeruppgifter

Personuppgifterna i Hyvä kysymys-nättjänstens användarregister lagras i databasen www.hyväkysymys.fi eller skickas direkt till respektive arbetstagares e-post. Vi sparar personuppgifter så länge det behövs med tanke på syftet med personuppgifternas användning. Registeruppgifter sparas i 6 månader eller tills den registrerade själv begär att uppgifterna raderas ur registret. Användares registeruppgifter behandlas på enahanda sätt oberoende av om användaren tar del av Hyvä kysymys-nättjänstens tjänster och verksamhet eller inte.

Personuppgifterna i användarregistret behandlas utan särskilt samtycke av användaren för att möjliggöra tjänsterna i Hyvä kysymys-nättjänsten. Uppgifterna sparas tills kundrelationen anses ha upphört. Användarregistrets personuppgifter sparas längre endast om lag, myndighetsbestämmelser eller annat tvingande skäl kräver att dessa uppgifter sparas för längre tid än så.

Bruksrätten till Hyvä kysymys-nättjänsten grundar sig på personliga användarnamn och lösenord. Användningen av dessa övervakas. Varje arbetstagares arbetsuppgifter avgör vilka personuppgifter hen kan se och behandla. Bruksrätten upphör när personen lämnar dessa arbetsuppgifter.

Information till den registrerade

Hyvä kysymys-nättjänstens dataskyddspolicy kan fås:

 • under punkten register- och dataskyddspolicy längst ner i Hyvä kysymys-nättjänsten
 • på begäran av registrets ansvarsperson

Varje avtalsorganisations dataskyddspolicy finns på respektive tjänsteutförares webbsajt.

Granskningsrätt

Den registrerade har rätt att granska de uppgifter om hen själv som finns lagrade i personregistret och att, i det fall att lagliga förutsättningar föreligger, kräva att felaktiga uppgifter korrigeras eller raderas. Den registrerade har också rätt att återta eller ändra sitt samtycke. Enligt dataskyddsförordningen har den registrerade rätt att motsätta sig personuppgiftsbehandling eller att be att behandlingen begränsas och att hos tillsynsmyndigheten besvära sig över personuppgiftsbehandlingen.

En begäran om att få utöva sin granskningsrätt kan den registrerade framföra till registrets ansvarsperson, antingen skriftligt per brev eller e-post eller genom personligen för att till Befolkningsförbundets dataskyddsfullmäktig överlämna en skriftlig begäran om granskning av registeruppgifter. Den registrerades identitet kontrolleras innan några uppgifter ges ut. Uppgifterna överlämnas utan oskäligt dröjsmål. I det fall att begäran om granskningsrätt avslås ges ett skriftligt intyg.

Den som har sökt rätt att utnyttja sin granskningsrätt kan, efter att ha fått ett skriftligt intyg med motiveringar, föra saken till dataskyddsfullmäktigen för handläggning och utvärdering. Granskningsrätten kan gratis utnyttjas en gång per år, därutöver debiteras en skälig avgift baserad på de omedelbara kostnaderna för granskningen.

Korrigering av registeruppgifter

Den registrerade har rätt att kräva att personuppgifter om hen själv som är felaktiga, överflödiga, bristfälliga eller föråldrade korrigeras, raderas eller kompletteras utan oskäligt dröjsmål. Krav om korrigering av personuppgifter skickas till kontaktpersonen per e-post med skriftligt krav på korrigering av registeruppgifter.

Den personuppgiftsansvariga ska, på eget initiativ eller efter krav från den registrerade, utan dröjsmål korrigera, radera eller komplettera sådan personuppgift i registret som med tanke på behandlingen är felaktig, överflödig, bristfällig eller föråldrad. Begäran om korrigering riktas till registrets ansvarsperson. Beslut om korrigering av personuppgift fattas av den personuppgiftsansvariga.

Övriga rättigheter med koppling till personuppgiftsbehandling

Utan tillstånd av den registrerade överlåts inga personuppgifter ur registret för direkt marknadsföring, marknads- och opinionsundersökningar, personmatriklar eller släktforskning.

Ändringar i dataskyddspolicyn

Om dataskyddspolicyn för Hyvä kysymys-nättjänsten ändras införs ändringarna i policyn synligt och med datering. Om ändringarna är betydande finns det skäl att informera om dem också på annat sätt, till exempel genom att annonsera om saken på vår webbsajt.