Gå till innehållet

Stärk ditt band till ditt barn

Publicerad 27.06.2022 - Producerat av Befolkningsförbundets experter på föräldraskap , Centralförbundet för Barnskydd rf, Förbundet för mödra- och skyddshem rf , Befolkningsförbundet
Varje barn behöver minst en trygg vuxen i sin närhet. Barnets relation till en förälder är avgörande för barnet. Ett barn speglar sitt eget värde genom föräldrarnas kärlek. Syftet med det här avsnittet är att fundera hur man kan stärka bandet mellan förälder och barn.

En trygg anknytningsrelation

För ett barn är den värsta möjliga situationen att förbli osynlig. Därför försöker barnet få förälderns uppmärksamhet och säkra kontakt med föräldern, även om det sker på ett negativt sätt. Med kontakt avses interaktion och kommunikationsförmåga mellan förälder och barn. Ibland kan förälder och barn fastna i en obehaglig interaktionsspiral där barnet söker uppmärksamhet genom dåligt beteende och föräldern reagerar på barnets beteende genom att skälla ut och förbjuda. Om föräldern uppmärksammar barnet genom att skälla ut det kan det leda till att barnets dåliga beteende ökar. I detta fall kan en god och trygg relation mellan förälder och barn bli lidande. En trygg anknytningsrelation innebär att barnet känner att föräldern är tillgänglig när det behövs. Barnet uppfattar föräldern som lyhörd och förstående och känner att föräldern är närvarande med sina känslor. Barnet känner igen att föräldern är medveten om att hen är ledsen.

När ett barn vill visa en förälder något som är viktigt för barnet, berätta om något som har hänt eller behöver hjälp, är det viktigt att föräldern är närvarande och tillgänglig. Detta ökar barnets känsla av trygghet, vilket i sin tur ökar barnets förmåga till självständighet. En förälder kan vara upptagen med arbete eller relationsproblem, och när ett barn närmar sig föräldern kan hen avvisa eller ignorera barnet. Detta kan öka sådant beteende från barnets sida, varmed hen säkrar förälderns uppmärksamhet, t.ex. gnälla, prata högljutt, skrika eller göra något som strider mot reglerna.

Uppgift:

  • Fundera efter vad ditt barn har berättat för dig på sistone?
  • Minns du hur och på vilket sätt du visade ditt intresse?
  • Var det möjligt för ditt barn att märka ditt intresse, till exempel genom ditt kroppsspråk, tonfall eller ansiktsuttryck?

Sätt att stärka ditt band med ditt barn

  • Tillbringa tid med ditt barn på tu man hand. Gör intressanta och roliga saker tillsammans.
  • Prata med ditt barn och var nyfiken och intresserad av vad ditt barn tänker. Du kan till exempel fråga: Hurdan var din dag? Vad var trevligt? Vem lekte du med?
  • Visa din tillgivenhet genom att kramas och intressera dig för vad ditt barn gör. Stunder av återförening och separation är särskilt viktiga.
  • Genom att lägga märke till det goda hos barnet och barnets beteende. Kom alltid ihåg att säga tack när du är glad över något.

Ett bra sätt att stärka relationen till ditt barn är att leka. Att leka tillsammans stärker det känslomässiga bandet mellan barn och förälder.

Disciplinering är skadlig för ett barn

Barnmisshandel och disciplinärt våld är straffbart enligt finsk lag. Enligt lagen ska barn skyddas från alla former av fysiskt och psykiskt våld, dålig behandling och utnyttjande. Ett barn ska uppfostras på ett sådant sätt att det får förståelse, skydd och tillgivenhet. Barn får inte utsättas för underkuvning, fysisk disciplinering eller behandlas kränkande på annat sätt. Det finns redan många bevis för att fysisk disciplinering inte har någon positiv effekt på barns beteende, utan tvärtom kan orsaka barnet känslomässiga och beteendemässiga problem. Fysisk disciplinering av ett barn lär inte barnet ansvarstagande, samvetsgrannhet eller självkontroll. Verbal nedvärdering, avvisande, uppfostran genom skrämsel och andra former av psykisk misshandel har också en negativ inverkan på barnets känslomässiga balans. Psykiskt våld är minst lika skadligt som fysisk disciplin som pedagogiskt verktyg.

Barnets beteende kan förändras för ett ögonblick när den disciplinerande föräldern är närvarande, men annars kan beteendet vara helt annorlunda än det som önskas. Genom disciplinering får föräldern barnets uppmärksamhet, men den ger inte barnet en känsla av vad som är rätt eller fel eller hur det ska uppföra sig. Ett barn lär sig av förälderns förebild. Genom att disciplinera kan en förälder lära barnet att konflikter löses med våld.

Barn behöver inte smärta eller rädsla för att lära sig. De behöver förstå varför något är fel eller rätt. Fysisk disciplinering används allra mest för barn i åldern 3-5 år. Det är under dessa år som barnen utvecklar sin egen vilja. Barnet utmanar gränserna eftersom barnets behov i detta utvecklingsskede är att träna på att uttrycka vad det vill och inte vill. Detta skede är viktigt för utvecklingen av barnets jag. I detta skede sätts förälderns förmåga att reglera känslor på prov. Vredesutbrott smittar lätt av sig och kan få en förälder att bete sig som ett barn. Det är viktigt för barnet att se en förälder som tål barnets raseriutbrott och förblir trygg och konsekvent även när barnet trotsar. Barn i den här åldern behöver en förälders förebild och hjälp för att lära sig de önskade färdigheterna. Modellen Aggression portaat (på finska) erbjuder föräldrarna medel att identifiera skedena i såväl sin egen som barnets känsloutveckling.

Ett sätt att lugna sina känslor i en upprörd situation.

Ibland kan det finnas situationer där det är svårt att behärska sina egna känslomässiga reaktioner. I sådana situationer är en trafikljusövning ett utmärkt sätt att lugna sina känslor. Vid rött ljus ska du stanna och lugna ner dig, vid gult ljus kan du förbereda dig för att möta situationen. När du får grönt ljus är du redo att möta situationen.

När den upprörda känslan tar över, föreställ dig trafikljus framför dig:

  1. RÖTT: Stanna upp och ta några djupa andetag. Håll andan en stund innan du tar nästa inandning. Om du vill kan du blunda under hela andningen.
  2. GULT: Överväg alternativ för hur du ska hantera situationen, vad som särskilt orsakade att dina känslor blossade upp i situationen och hur du kan bemöta den person som orsakade den känslomässiga reaktionen på ett konstruktivt sätt. Hur skulle du kunna konfrontera den person som orsakade den känslomässiga oron på ett medkännande och konstruktivt sätt?
  3. GRÖNT: Du kan öppna ögonen och märka att din kropp har lugnat ner sig. Du är redo att ta itu med situationen med lugn och ro.

Källor:

Webster-Stratton, C. (2005). Ihmeelliset vuodet. Ongelmanratkaisuopas 2-8-vuotiaiden lasten vanhemmille. ER-paino: Profami Oy.

Triple P – Positive Parenting Program.

Ämnesområdena:  Föräldraskap , Relationer

Var det här till hjälp för dig?

Du kanske också är intresserad av dessa

Unga människor och deras föräldrar behöver stöd

Barnets pubertet utmanar föräldraskapet. Hur kan en förälder låta bli att provoceras utan att ge tillbaka med samma mått? Hur ska man som...

Perhepulma - Gratis stöd för föräldrar

Befolkningsförbundet erbjuder samtalsstöd till småbarnsföräldrar.

Webbkurs i uppmuntrande fostran

Positivt föräldraskap anspelar på en varm och omtänksam uppfostringsstil, som reagerar på barnets budskap. I uppmuntrande och positiv fostran...