Siirry sisältöön
Väkivallattomuutta tukevat muutokset vaihtelevat yksilöittäin. Yksilön ja parisuhteen ominaisuudet määrittelevät ensisijaiset tavoitteet, joita kohti pyrkiä.

Väkivallattomuutta tukevat muutokset vaihtelevat yksilöittäin. Yksilön ja parisuhteen ominaisuudet määrittelevät ensisijaiset tavoitteet, joita kohti pyrkiä.

Turvallisuus edellytys ongelmienratkaisulle

Parisuhteessa, jossa lähisuhdeväkivaltaa on jo ongelmallisesti esiintynyt, on ensisijaista väkivallan ja kaltoinkohtelevan käyttäytymisen lopettaminen. Väkivallan uhka itsessään estää usein muiden oleellistenkin asioden ratkaisua. Pelko ja stressireaktiot haittaavat yhden tai useamman osapuolen kykyä ajatella kirkkaasti omat ja toisen tunteet huomioiden. Lähisuhdeväkivalta voi aiheuttaa myös puhumattomuutta, joka etäännyttää perheenjäseniä toisistaan ja lisää todennäköisyyttä näkemysten erkaantumisesta ja perhesuhteiden sirpaloitumisesta.

Toimintavalmiudesta tunteiden sanoittamiseen ja vastavuoroiseen keskusteluun

Vasta kun väkivalta on loppunut ja riittävä turvallisuudentunne vallitsee, on mielekästä ja eettistä lähteä ratkomaan väkivaltariskiä vähentäviä tavoitteita. Väkivaltaan aikaisemmin turvautuneen henkilön on tärkeä oppia mm. rakentamaan terveitä vastavuoroisia ihmissuhteita, jotka pohjautuvat tasavertaisuuteen ja toisen henkilön ainutlaatuisen minuuden arvostamiseen sekä kunnioittamiseen, eikä käyttää toista omien tunteiden säätelyn apuvälineenä. Väkivallattomuutta tukeviin tavoitteisiin kuuluu terveiden ihmissuhteiden rakentamisen kannalta keskeiset ominaisuudet ja taidot. Näitä ovat mm. oman autonomian ja itsetunnon vahvistaminen, empaattinen toisten huomiointi sekä omien ajatusten, tunteiden ja tarpeiden ilmaiseminen rakentavalla ja läheisyyttä lisäävällä tavalla.

Väkivallattomuutta palvelevat tavoitteet vaihtelevat yksilöillä

Väkivallan loppuminen vaatii konkreettista muutosta käyttäytymisessä. Ihminen haluaa kuitenkin myös ymmärtää syitä omalle käyttäytymiselleen, koska se tuo mukanaan eheyden ja toimijuuden kokemuksen. Tämä edellyttää oman rajallisuuden ja haavoittuvuuden kokemuksen tunnistamista ja ilmaisemista. Itseymmärryksen kehittäminen vaatii huomion kiinnittämistä siihen, kuinka häpeä, ylpeys, loukkaantuminen tai pettymys, sekä tavat käsitellä näitä vaikeita tunteita voivat sabotoida omaa elämää ja ihmissuhteita.

Väkivallan uusiutumisen riskiä vähentävät muut konkreettiset tavoitteet vaihtelevat yksilöittäin, minkä vuoksi väkivallan käytölle altistavat yksilölliset tekijät täytyy ensin tavoittaa. Seuraavassa on koottu taulukossa yleisimpiä väkivallattomuutta tukevia tavoitteita.

Tutkimuskirjallisuudessa toistuvia väkivallattomuutta palvelevia tavoitteita

Liiallisen kuormittuneisuuden hallinta

 • Sosiaalinen ympäristö
 • Matala tulotaso ja työttömyys
 • Parisuhteen ristiriidat
 • Toimimaton tai kaltoinkohteleva perheympäristö

Tutkimukset kertovat kuormittuneisuuden ennustavan sekä välitöntä että pitkäaikaista väkivaltariskiä.

Ulkoisten stressioireiden hallintaa tukee ihmissuhdeongelmien ratkaisutaitojen kehittäminen, ahdistuksenhallinnan ja rentoutuksen ja/tai kiihtymyksenhallintaa tukevien harjoitteiden käyttäminen

Sisäinen kuormitus liittyy henkilön yksilölliseen tapaan nähdä ulkoiset tapahtumat. Onko henkilöllä kokemusta mahdollisuudesta vaikuttaa kuormittavaan tekijään, ja miten aikaisemmat kokemukset saattavat vääristää tilanteen havaitsemista ja ymmärtämistä.

Väkivaltaisten tai laiminlyövien toimintamallien sekä niitä ylläpitävien tekijöiden tunnistaminen, tiedostaminen ja väkivallattomien toimintamallien vahvistaminen.

 • Mustasukkaisuuteen liittyvät toimintatavat
 • Toisten pelkoreaktiota hyväksikäyttävät toimintatavat
 • Tarve tai taipumus kostaa
 • Virheelliset ja epärealistiset uskomukset omasta kyvystä ymmärtää ja tulkita toisen mielentiloja
 • Väkivallan käytön motivoiva itselle mieluisan seurauksen ehkäisemien

Prososiaalisten taitojen vahvistaminen

 • Tasapaino itsen ja toisten huomioimisen välillä
 • Kyky tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa
 • Positiivissävytteinen kuva itsestä ja muista ihmisistä
 • Tasa-arvoiset päätöksentekomallit
 • Konfliktien ratkaisemiseen pyrkimiseen motivoitumine
 • Itsen, kumppanin ja suhteen tarpeiden tunnistaminen
 • Itsetietoisuuden lisääminen
 • Empatia
 • Tunteiden säätely, etenkin vihan
 • Kommunikaatio- ja konfliktienratkaisutaidot

Tunne-elämän vaikeuksista, psykiatrisista sairauksista tai traumakokemuksista selviäminen · Sopeutuminen elämäntilanteen muutoksiin

 • Häpeän rooli
 • Kiintymyssuhteen rooli
 • Omat uhrikokemukset ja lapsuuden perheessä sisäistetyt toimintamallit

Vakavat mielenterveyden häiriöt

 • Asianmukainen psykiatrinen hoito osana lähisuhdeväkivaltaongelman hoitoa
 • Vakava masennus, bipolaarihäiriö, vakavat persoonallisuushäiriöt (etenkin antisosiaalinen, narsistinen ja tunne elämän epävakaus)
 • Väkivallassa usein keskeisessä roolissa kumppanin kontrollointi

Päihdeongelmat

 • Asianmukainen päihdehoito ja mahdollisten psykiatristen häiriöiden poissulkeminen
 • Päihteiden haitallinen käyttö
 • Päihderiippuvuus


Sivusto toistaa videoita YouTubesta. Videot näkyvät vain, jos hyväksyt Hyvä kysymys -sivuston markkinointievästeet. Pääset muokkaamaan evästesuostumustasi tästä linkistä avautuvalla sivulla. Valitse sivun keskikohdasta tekstilinkki Muokkaa hyväksyntääsi ja rastita avautuvasta näkymästä Markkinointievästeet. Klikkaa sitten Salli valitut evästeet. Lue lisää tietosuojaselosteestamme.

Pohdintatehtävät

 1. Löydätkö taulukosta tavoitteita, jotka tukisivat sinun tilanteessa väkivallattomien ratkaisumallien omaksumista?
 2. Mikä olisi pienin mahdollinen kehitysaskel kohti tätä tavoitetta? Mikä tukisi tällaista muutosta? Mikä on muutoksen esteenä?
 3. Voisiko väkivaltatyöntekijä, lääkäri, diakonissa, hoitaja, psykologi,  sosiaalityöntekijä tai psykoterapeutti tukea sinua tavoitteessasi?

 

Kurssin on kehittänyt Lyömätön Linja, joka on Miessakit ry:n lähisuhde- ja perheväkivaltaan erikoistunut toimintamuoto miehille. Lisätietoja: https://www.miessakit.fi/toimintamuodot/lyomaton-linja/

Oliko tästä sinulle apua?

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Kun selviytyjän syyllisyys ei hellitä

Sodan jaloista pelastunut voi huokaista päästessään turvaan maahan, jossa vallitsee rauha. Paosta on suoriuduttu, eikä räjähdysten ääniä...

Mitä voimme oppia aikaisemmista pakolaiskriiseistä Euroopassa?

Venäjän sota Ukrainaa vastaan on herättänyt Eurooppaan pakolaistulvan. Tulijat ovat enimmäkseen naisia ja lapsia, koska isät ja veljet ovat...

Traumakiintymys vaikeuttaa väkivaltaisesta suhteesta vapautumista

Traumakiintymys on psykologinen reaktio kaltoinkohteluun. Traumakiintymys merkitsee epäterveen kiintymyssuhteen luomista hyväksikäyttäjään. Uhri...