Siirry sisältöön

Mentorointi prosessina

Julkaistu 11.12.2023 - Tuottanut Väestöliitto
Miten mentorointiprosessi etenee?

Mentorointiprosessi rakentuu sekä aktori-mentori -parin keskenään sovituista tapaa­misista että useamman mentoriparin yhtei­sistä tilaisuuksista.

Mentorointi perustuu vastavuoroiseen ja tasa-arvoiseen keskusteluun ammatti­laisten kesken, joten on tärkeää, että molemmat osapuolet ovat omalta osaltaan sitoutunei­ta työskentelyyn. Tämän vahvistamiseksi mentoripari allekirjoittaa yhteisen mentoroin­tisopimuksen prosessin alussa. Sopimukseen voidaan kirjata muun muassa aktorin am­matillisten lähtökohtien pohjalta määritellyt, yhdessä sovittavat tavoitteet sekä alustava suunnitelma mentoroinnin toteutuksesta ja sen aikataulusta.

On tärkeää, että molemmilla on selkeä käsitys siitä, mitkä ovat mentoroinnin lähtökohdat, tavoitteet ja yhteiset säännöt.

Mentorointiparit muodostavat ryhmän, joka kokoontuu neljä kertaa mentorointiproses­sin aikana. Useamman mentoriparin yhteiset tapaami­set toiminnan alussa, keskivaiheilla ja lopussa rohkaisevat kokemusten vaihtoon ja omien tavoitteiden asettamiseen työskentelylle. Sa­malla osallistujat voivat tavata vastaavassa tilanteessa olevia saman tai eri alojen am­mattilaisia, ja saada omalle työskentelylleen sekä tukea että uusia ideoita. Näiden tapaamisten lisäksi järjestetään teemaan liittyviä koulutuk­sia ja muita tilaisuuksia, joihin osallistuminen on vapaaehtoista.

Alkutapaaminen

Alkutapaamisen aikana aktori-mentori -parit tapaavat ensimmäistä kertaa. Tapaamisen
teemana on mentorointiin liittyvät odotukset ja tavoitteet, sekä mentorointiprosessiin tutustuminen.

On tärkeää, että osallistujilla on selkeä käsitys siitä, mitkä ovat mentoroinnin lähtökohdat, tavoitteet
ja yhteiset säännöt. Näitä käydään yhdessä läpi ensimmäisessä ryhmätapaamisessa, eli alkutapaamisessa, jonka aikana mentorointiparit myös sopivat ensimmäisen paritapaamisen
ajankohdan.

Alkutapaamisen jälkeen jokainen mentoripari laatii ja allekirjoittaa yhteisen mentorisopimuksensa.

1 ja 2 Välitapaaminen

Välitapaamisen keskeinen tavoite on keskustella ja vaihtaa kokemuksia mentoriparien kesken. Parit voivat näin oppia toisiltaan uutta ja saada ideoita jatkotapaamisiin.

Lopputapaaminen

Mentorointi päättyy yhteiseen tapaamiseen, jossa arvioidaan kokonaisuutta ja visioidaan tulevaa.

Aihealueet:  Monikulttuurisuus

Oliko tästä sinulle apua?

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Vieraasta Veljeksi

Vieraasta Veljeksi järjestää työelämään keskittyvää mentoritoimintaa ja keskusteluryhmätoimintaa maahan muuttaneille miehille. Palvelu on...

Womento: Vinkkejä etäverkostoitumiseen

Vinkkejä etäverkostoitumiseen Väestöliiton Womento-mentorointiin osallistuville aktoreille sekä mentoreille, mentorointiparin työskentelyn...

Womento: Harjoituksia mentoroinnin tueksi

Käytännön harjoituksia joita aktori ja mentori voivat yhdessä tehdä osana Väestöliiton Womento-mentorointia