Siirry sisältöön

Mentoroinnin taustaa

Julkaistu 11.12.2023 - Tuottanut Väestöliitto
Mitä on Womento-mentorointi?

Womento-mentoroinnin tavoitteena on:

  • Lisätä Suomeen muuttaneiden korkeasti koulutettujen naisten työelämäosallisuutta.
  • Tukea Suomeen muuttaneita naisia ammatillisten verkostojensa laajentamisessa
  • Tukea aktoreiden suomalaisen työelämän ja tapojen tuntemusta

Mentorointi perustuu tavoitteellisuuteen, vapaaehtoisuuteen, luottamukselliseen ja
keskinäiseen kunnioittamiseen.

Mentorointi on menetelmä, jonka avulla vahvistetaan ammatillista osaamista ja edis­tetään hyvinvointia. Mentoroinnissa hiljaista tietoa siirretään avoimella keskustelulla ja aktiivisella vuorovaikutuksella henkilöltä toi­selle. Samalla tuetaan henkilökohtaista kas­vua, identiteettiä ja itsetuntemusta. Työuramentoroinnilla on suuri psykososiaalinen merkitys.

Womentossa työuramentoroinnilla tarkoite­taan työelämätaitojen ja – valmiuksien parantamiseen tähtäävää mentorointia. Työuraan kohdentuva mentorointi sopii eri­tyisen hyvin koulutetuille maahanmuuttajille, sillä tavoitteena on tutustua uuden kotimaan työmarkkinoihin, työelämän pelisääntöihin sekä rakentaa ammatillisia verkostoja.

Womento- työuramentoroinnin ydin on vapaaehtoisuuden pohjalta työskentelevä aktori-mentori pari.

Aktori on oman alansa töihin tähtäävä, Suomeen muuttanut nainen.

Mentori on samalla alalla Suomessa työskentelevä nainen.

Aktorin tehtävänä on olla oma-aloitteinen aktiivinen toimija ja avoin mentorilta saatavalle
ammatilliselle tuelle.

Mentorin tehtävänä on kuulla ja tunnistaa aktorin ammatilliset tarpeet sekä tuoda omaa
ammatillista osaamistaan ja verkostojaan aktorin työllistymisen tueksi.

Tehokkaan vuorovaikutuksen syntyminen edellyttää molempien aktiivisuutta.

Työuramentorointi on menetelmä, jossa ammatillista osaamista ja hiljaista tietoa siirretään avoimen keskustelun ja aktiivisen vuorovaikutuksen kautta henkilöltä toiselle. Keskustelu kohdistuu tietyn ammattialan ajankohtaisiin kysymyksiin, osaamisvaatimuksiin
sekä työntekijän omakohtaisiin kokemuksiin.

Kielitaidon merkitys korostuu erityisesti asiantuntijatyössä. Maahanmuuttajien ammatillisen
osaamisen vahvistamiseen liittyvässä mentoroinnissa yksi keskeinen tavoite on suomen kielen ja erityisesti ammatillisen kielitaidon syventäminen ja monipuolistaminen.

Mentoroinnin ytimessä on sosiaalinen kanssakäyminen. Yksi mentorin tehtävistä on avata
omia ammatillisia yhteyksiään sekä myös rakentaa uusia, aktorin tavoitteiden kannalta
tarkoituksenmukaisia kontakteja. Mentoroinnin avulla aktorin sosiaaliset ja ammatilliset verkostot vahvistuvat sekä tietämys suomalaisten työmarkkinoiden erityiskysymyksistä omalla ammattialalla monipuolistuu.

Mentori puolestaan saa mielenkiintoisen mahdollisuuden oppia uutta oman alansa työstä ja ammattitaitovaatimuksista eri maissa. Samalla hänellä on mahdollisuus saada omakohtaista kokemusta kulttuurienvälisestä vuorovaikutuksesta ja maahanmuuttajien kotoutumisprosessista Suomessa. Keskustelut tarjoavat mentorille tilaisuuden tarkastella oman alan rekrytointi- ja työllistymisväyliä sekä ammattiosaamiseen liittyvää hiljaista tietoa ulkopuolisin silmin.

Aihealueet:  Monikulttuurisuus

Oliko tästä sinulle apua?

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Vieraasta Veljeksi

Vieraasta Veljeksi järjestää työelämään keskittyvää mentoritoimintaa ja keskusteluryhmätoimintaa maahan muuttaneille miehille. Palvelu on...

Womento: Vinkkejä etäverkostoitumiseen

Vinkkejä etäverkostoitumiseen Väestöliiton Womento-mentorointiin osallistuville aktoreille sekä mentoreille, mentorointiparin työskentelyn...

Womento: Harjoituksia mentoroinnin tueksi

Käytännön harjoituksia joita aktori ja mentori voivat yhdessä tehdä osana Väestöliiton Womento-mentorointia