Siirry sisältöön

Vinkkejä hyvinvoivaan parisuhteeseen

21.06.2021 klo 16:00 - Kirjoittanut Vanhemmuuden asiantuntijat , Väestöliitto
Parisuhde on yksi elämämme merkittävimmistä ihmissuhteista. Jos parisuhde voi hyvin, lisääntyy myös hyvinvointimme, ja se heijastuu myös lähiympäristöömme. Jotta parisuhde toimisi hyvin ja toisi iloa ja tyydytystä, kannattaa tietoisesti pyrkiä hoitamaan suhdetta. Seuraavassa on koottuna asioita, joiden avulla voi pitää parisuhdetta elävänä ja hyvinvoivana. Jos suhteessasi on väkivaltaa, nämä asiat eivät sovellu tilanteeseesi.

1. Säilytä kosketus kumppaniisi ja hänen elämäänsä

Rakkaussuhteen alussa rakastuneet haluavat jakaa toisilleen sisäistä maailmaansa ja koko elämäänsä. Suhteen vakiintuessa aktiivinen kiinnostus toista kohtaan voi laimeta – sanonta ”kasvoimme erillemme” voikin pian olla totta. Jotta näin ei kävisi, on tärkeää olla aktiivisesti kiinnostunut toisen elämästä.

Oletko selvillä kumppanisi elämän iloista ja suruista, menestyksistä ja haasteista? Uskotko hänen tietävän sinusta nämä asiat? Toimivan parisuhteen perustana on läheinen yhteys kumppaniin. Kun olemme kiinnostuneita toistemme elämänpiiristä, se luo yhteyden tunnetta suhteeseen. On tärkeää, että voimme jakaa surut, ilot, pelot ja unelmat. Kumppanin sisäisen maailman tunteminen auttaa pitämään suhdetta elävänä.

2. Pidä yllä ihailua ja rakkautta

Ihmisen perustarve on saada osakseen hyväksyntää ja vastavuoroisuutta koko elämänsä ajan. Rakastavassa, välittävässä suhteessa tämän tarpeen täyttymiselle on parhaat mahdollisuudet. Onkin hyvä osoittaa ihailua toisilleen, juuri omalla yksilöllisellä tavallaan . Arjen keskellä on tärkeää, että kumppanisi kokee olevansa arvostettu ja arvokas silmissäsi.

Rakkautta ja ihailua voi ylläpitää kiinnittämällä huomiota siihen, mikä kumppanissa kiehtoo ja miellyttää. Olennaista on osoittaa toiselle, että hän on tärkeä ja, että hänestä välitetään. On hyvä opetella ilmaisemaan omia rakkauden ja pitämisen tuntemuksia toista kohtaan, eikä luottaa, että kumppani on ajatustenlukija ja tietää tunteesi.

3. Pidä yllä elävä yhteys kumppaniisi

Ihmisen perustarve on myös tuntea olevansa yhteydessä toisiin. Lapset ovat hyvä esimerkki, he voivat olla jatkuvassa yhteydessä vanhempaansa. Lapsi voi puhua koko ajan ääneen tuntemuksiaan ja lapsen ilmeet ja eleet kertovat suoraan lapsen tunteista. Halun tuntea olevansa yhteydessä toiseen, voi ilmaista monella tavalla: sanoin, ilmein, elein, puhumalla. Se, kuinka meidän lähestymiseemme ja yhteydenottoomme vastataan, määrittää kuinka turvalliseksi tunnemme olomme suhteessa. Tulemmeko kohdatuksi myönteisesti vai jätetäänkö lähestymisemme ilman huomiota? Saako lähestymispyrkimyksemme vastaansa toisen hyökkäyksen?

Parisuhteessa ilmaisemme hyvin monella tavalla halumme olla yhteydessä kumppaniin ja toivomme, että kumppani vastaa lähestymiseemme myönteisesti. Jos kumppani kommentoi esimerkiksi päivän uutisia, tuntuu mukavalta, kun toinen tulee mukaan keskusteluun positiivisesti. Lähestyminen saa näin myönteisen vastaanoton.

Myönteinen asenne kumppania kohtaan jokapäiväisessä vuorovaikutuksessa kasvattaa tunnetilin saldoa. Tämä saldo auttaa selviämään vaikeinakin aikoina ja säilyttämään myönteisen asennoitumisen kumppania kohtaan. Koetut myönteiset ystävyydenosoitukset ovat kuin ison laivan kantokyky – pienet puuskat eivät sitä heilauta.

4. Luo positiivinen näkökulma

Kolme ensimäistä tekijää: kumppanin tunteminen, ihailu ja rakkaus sekä myönteinen vuorovaikutus luovat perustan hyvälle yhteydelle parisuhteessa. Nämä ratkaisevat, missä valossa kumppani nähdään, suhtaudummeko toiseen myönteisesti vai kielteisesti.

Jos toinen tulkitsee kaikki tekemisesi kielteisesti, on suhde mahdollisesti mennyt väärille raiteille. Tuolloin voi tuntua, että on aivan sama mitä teet ja toinen tulkitsee hyvätkin tarkoituksesi negatiivisesti. Tällöin kumppanilla on kielteiset odotukset sinusta ja hän huomaa sinussa vain huonot puolesi.

Ajatellaan vaikka tilannetta, jossa viha ja katkeruus täyttää mielen, kun ajatteleekin omaa parisuhdettaan. Vihan ja katkeruuden yli pääseminen vaatii paljon työtä. Vahvassa kielteisessä asenteessa vähäinenkin asia voi saada aikaan suhteettoman suuren tunnekuohun.

Positiivisessa tilanteessa toisen vahvatkaan erimielisyyden ilmaisut, eivät välttämättä aiheuta salamointia, koska ei ole olemassa vahvaa negatiivista latausta.

5. Siirry jumiutuneesta taistelusta vuoropuheluun

Kaikilla pareilla löytyy joitain asioita, joiden suhteen tunnutaan olevan jumissa. Toinen haluaa lapsen, toisen mielestä hetki on aina väärä. Toinen on ikuinen myöhästelijä, kun taas toiselle on kunnia-asia olla aina ajoissa.

Näiden ikuisuusongelmien takaa löytyy usein joku täyttymätön tarve tai unelma, joka ei ole tullut ilmi. Kun kädet puristuvat nyrkkiin, on tärkeää ryhtyä selvittämään, mikä on asian todellinen ydin, mitä seikkaa näkyvissä oleva riidan aihe ilmentää. Riidan takana olevaa todellista syytä voidaan tarkastella kysymällä kumppanilta, mitkä on hänen elämänsä arvot, ja miten jokin riidassa esiin nouseva aihe uhkaa niiden toteutumista. Jos kumppani auttaa toista löytämään ja toteuttamaan unelmiaan ja arvojaan, on se hyvä lähtökohta parisuhteen ja yhteyden syntymiselle.

Ratkaisemattomien ongelmien kanssa voi oppia elämään. Tärkeä on löytää rakentava keskusteluyhteys. Erimielisyyksiä käsiteltäessä on tärkeää, ettei haastetta liitetä kumppanin persoonallisuuteen – kyse ei ole kumppanin ominaisuudesta, vaan yhteisestä haasteesta, joka aiheuttaa ristiriitaisia tunteita.

Jumiutuneeseen tilanteeseen joutuminen kertoo, että ollaan lähestytty jotain olennaista asiaa. Näin ristiriita merkitsee samalla mahdollisuutta luoda yhteyttä, merkittävän asian kohtaamisen kautta. Sekä itseään, että toista voi kohdella arvostavasti myös silloin, kun on jouduttu ratkaisemattomaan tilanteeseen.

6. Ratkaise ongelmat rakentavasti

Yhteiselämässä joudutaan kohtaamaan monenlaisia haasteita. Joudutaan etsimään ratkaisuja ja tekemään päätöksiä, vaikeitakin tunteita nostavista asioista. On hyvä muistaa, että ristiriitojen lakaiseminen maton alle, ei poista ongelmia. On kuitenkin monia seikkoja, jotka auttavat hyvään tulokseen suhteessa.

Pehmeä aloitus auttaa asioiden vastaanottamista. Sanotaan, että ongelmanratkaisu päättyy usein samaan nuottiin, millä se alkoikin. Jos keskustelu alkaa riidalla ja hyökkäämisellä, se usein myös päättyy siihen. Jos se alkaa toista arvostavasti ja rakentavasti, se saattaa helpommin myös päättyä samalla tavalla.

Kun et ole tyytyväinen asioiden tilaan, kuvaa asiallisesti sekä nykytila että tavoite, jota toivoisit. Kerro omista tunteistasi, mutta karta puhetta kumppanisi vioista. Vältä sanoja ”sinä aina”, ”sinä et koskaan” ja ”taas sinä”, koska niillä leimaat kumppanisi kokonaisuudessaan huonoksi. Pyri tuomaan esiin arvostusta kumppaniasi kohtaan myös silloin, kun olet kriittinen jonkin asian suhteen. Se voi tapahtua esimerkiksi kertomalla, miten tyytyväinen olet jossain tilanteessa ollut kumppanisi toimintaan tai ratkaisuihin.

Jos haluat vaikuttaa toiseen, se on mahdollista vain silloin, jos myös itse annat toisen vaikuttaa itseesi ja toimintatapoihisi. On tärkeää, että molemmat saavat vaikuttaa niihin asioihin, jotka koskevat yhteistä elämää. Myös taito tehdä kompromisseja auttaa rakentamaan syvempää yhteyttä.

7. Kunnioita kumppanisi elämän unelmia

Parisuhteessa on tärkeää kertoa, mitkä ovat oman elämän unelmia ja toiveita. On hyvä käydä keskustelua siitä, mitkä asiat ovat itselle tärkeässä arvossa. Hyvässä parisuhteessa on tilaa kummankin elämän unelmien kunnioittamiselle. Kumppanin unelmien ja elämänmatkan kunnioittaminen on parasta, mitä ihminen voi toiselle antaa.

8. Luo yhteisiä tavoitteita

Parisuhde on hyvä paikka toteuttaa yhteisiä tavoitteita. Niitä voivat olla esimerkiksi perheen perustaminen, asunto ja lomanviettotavat. Teille voi kehittyä keskinäisiä rituaaleja, joita muut eivät tiedä, eivätkä ymmärrä. Tämä kaikki lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Jokaisella parilla ja perheellä on oma yhdessä luotu kulttuurinsa. Tähän kuuluvat kummankin puolison tavat, rituaalit ja tarinat, jotka ilmentävät parin yhdessäolon ainutlaatuisuutta. Kulttuurin rakentamisessa tärkeä tekijä on myös toisen roolin kunnioittaminen.

Mitä enemmän olette yhtä mieltä elämänarvoista, sitä rikkaampaa ja osin myös helpompaa teidän yhteinen taipaleenne on.

9. Vältä parisuhteen karikot

Parisuhteen pahimmat karikot ovat kokonaisvaltainen kriittisyys, halveksunta, puolustuskannalle asettuminen ja vetäytyminen. Näitä voidaan korvata myönteisellä suhtautumisella. Kriittisyyden, toisen kokonaisvaltaisesti arvottomaksi leimaamisen sijaan, erimielisyydet ja tunteet on hyvä ilmaista ilman syyttelyä ja moittimista. Halveksunta heikentää suhdetta.

Jos arvostusta ei pysty osoittamaan riidanalaisessa kysymyksessä, kannattaa suunnata huomio asioihin, joissa pystyy aidosti arvostamaan toista osapuolta. Puolustautumisasenteen ja oman vastuun kieltämisen tilalle, tulee vastuun ottaminen omasta käyttäytymisestään. Ristiriitatilanteessa hyökkäyksen, vetäytymisen tai mykkäkoulun sijaan on hyödyllistä opetella muita tapoja toimia tilanteessa. Voi esimerkiksi ehdottaa aikalisää ja palata asiaan, kun suurimmat tunteet ovat tyyntyneet.

10. Erilaisuus kasvun mahdollistajana

Erilaisuus parisuhteessa nähdään usein esteenä hyvälle parisuhteelle. Toisaalta erilaisuus mahdollistaa uusien puolien löytymisen omasta itsestään sekä kumppanistaan. Kumppanit tuovat mukanaan oman kasvuperheensä ristiriitojen käsittelytavat. Toisen perheessä ristiriidoista on voitu vaieta, toisen kasvuperheessä on kissat nostettu rohkeasti pöydälle. Molempien kasvuperheiden avoimeksi kysymykseksi on voinut jäädä, onko tilaa ihmisen omille tunteille ja tarpeille tai voiko ihmisiin luottaa. Voinko rakentaa itseäni siten, että omat toiveeni ovat lähtökohtana – vai olenko kuin opetettu karhu, joka tekee temppuja, joita maailma vaatii ja joista maailma palkitsee.

Ihmisten painotukset vaihtelevat eri elämänvaiheissa sen suhteen, millä elämän alueilla olisi erityisen tärkeää tulla kohdatuksi. Jos parisuhteessa toisen tärkein asia on tehdä uraa ja nähdä maailmaa, kun taas toisen toive on keskittyä yhdessä olemiseen ja perheen perustamiseen, toiveet näyttäisivät johtavan eriytyneisiin elämän käsikirjoituksiin. Jos tunnetaan kummankin elämän unelmat ja niiden takana olevat tarinat, voidaan löytää sellainen yhdessäolon muoto, missä voidaan kunnioittaa molempien toiveita.

Unelmien taustalla olevien asioiden ymmärtäminen, luo uusia mahdollisuuksia niiden toteutumiselle. Tällöin ei jäädä erilaisuuden yksinäisyyteen, vaan on mahdollista päästä toisen elämän ja elämäntarinan kunnioittamisen kautta yhteyteen.

Parisuhteen säännöt

  • Itsenäisyys: Älä ole liian hallitseva.
  • Samankaltaisuus: Pidä arvossa kumppanisi asenteita, arvoja ja elämäntapaa.
  • Kannustus: Tue kumppanisi itsetuntoa ja omanarvontuntoa. Ota kumppanisi huomioon teoilla ja sanoilla.
  • Avoimuus: Kerro aidosti ja avoimesti, mitä tunnet. Puhu, niin kuin toivoisit itsellesi puhuttavan.
  • Uskollisuus: Ole uskollinen ja lojaali. Älä petä kumppanisi luottamusta.
  • Tasapuolisuus: Ole oikeudenmukainen. Älä etsi hyötyä kumppanistasi.
  • Läheisyys: Näytä, että välität. Lisää teille sopivia läheisyyden-ja hellyydenosoituksia keskelle arkea.
  • Oma tila: Hyväksy kumppanisi läheiset ihmissuhteet, ystävät, harrastukset ja kohtuullinen määrä omaa aikaa.

Julkaistu 15.8.2018. Päivitetty 21.6.2021

Lähde: Baxter 1986; teoksessa Miller et.al. 2007 sekä Väestöliiton asiantuntijat

Oliko tästä sinulle apua?

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Tukea parisuhteen hyvinvointiin -parisuhdekurssi

Tämä kurssi on suunnattu yksilöille ja pareille, jotka haluavat vahvistaa keskinäistä yhteyttään ja pyrkiä ymmärtämään sekä itseään...

Häpeä ja rakkaus parisuhteessa

Häpeä syntyy, kun yhteys katkeaa: kun ihminen lähestyy toista, mutta toinen kääntää pään pois. Kun tätä tapahtuu merkittävissä...

Pitkäaikainen puoliso – se läheisin, mutta välillä niin ärsyttävä tyyppi!

Tuntuuko pitkä parisuhteesi enemmän rasittavan sinua kuin antavan voimaa? Puolisosi ei tunnu mielenkiintoiselta tyypiltä vaan lähinnä...