Siirry sisältöön

Tutkitaan seksikäyttäytymistä

Julkaistu 19.12.2023 - Tuottanut Väestöliitto
Tässä jaksossa pääset tarkastelemaan seksikäyttäytymistäsi sekä pohtimaan käyttäytymisen muutosta. Muutos on aina mahdollista, mutta se vaatii kykyä tarkastella sitä, mitä itsessä tapahtuu.

Kun kyse on jonkinlaisesta riippuvuuskäyttäytymisestä, tuottaa käyttäytyminen harmia itselle (tai toisille ihmisille). Kuten aiemmin tällä kurssilla on käyty läpi, ei itsetyydytys itsessään ole ongelmallista käyttäytymistä vaan käyttäytymisen hallitsemattomuus voi muodostua ongelmaksi.

Kun jokin käyttäytyminen tuottaa itselle kärsimystä, voi käyttäytymisen tutkimisesta olla apua. On siis tärkeää tarkastella, mitä itsessä tapahtuu silloin, kun päätyy käyttäytymään yhä uudelleen tavalla, joka tuottaa kärsimystä. Tilannetta tarkastelemalla voi havainnoida käyttäytymistä laukaisevia tekijöitä, käyttäytymisen taustalla vaikuttavia tunteita ja niiden tuottamia toimintalyllykkeitä sekä erilaisia ajatusvääristymiä tai totuttuja toimintatapoja. Kun ihminen oppii tunnistamaan, mitä noissa hankalissa tilanteissa tyypillisesti tapahtuu, avautuu myös mahdollisuus käyttäytymisen muutokselle.

Vaikka käyttäytyminen itsessään tuntuisi automaatiolta, voi käyttäytymistä todellisuudessa ohjata. Se vaatii sitkeää harjoittelua.

Käyttäytymisen muutos on haastavaa työtä ja useimmiten siinä tarvitaan myös terapeuttista tukea. Seuraavaksi pääset tutkimaan ketjuanaalysia, joka on eräänlainen käyttäytymisen analyysin menetelmä. Sitä voi tutkia itsenäisesti, ja sen tekeminen voi auttaa sinua tarkkailemaan sitä, mitä hankalissa tilanteissa tapahtuu.

Kuusi laatikkoa, joissa selitetään ketjuanaalysin osa-alueita. Sama asia avataan tekstissä.

Ketjuanalyysi

Ketjuanalyysin tarkoituksena on käydä läpi pakonomaiseen seksikäyttäytymiseen johtava tilanne vaihe vaiheelta, jopa minuutti minuutilta. Tämä harjoitus on sovellettu teoksesta Viisas mieli. Opas tunnesäätelyvaikeuksista kärsiville (Sadeniemi ym. 2022).

Aluksi kannattaa valita jokin tietty itsetyydytystilanne lähimenneisyydestä. Ketjuanalyyseja voi tehdä useita, ja se on oiva työkalu oman käyttäytymisen tutkimiseen pitkällä aikavälillä. Ketjuanalyysin tarkoituksena on auttaa sinua havainnoimaan ja tarkastelemaan käyttäytymistä sekä niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat käyttäytymiseesi. Kun ketjuanalyysi tietystä tilanteesta on tehty, on tärkeää tarkastella ketjun eri vaiheita sekä vaihtoehtoisia tapoja toimia tietyissä vaiheissa ketjua eli käyttäytymisenmuutosta.

Tehtävä 1: Valitse lähimenneisyydestäsi tilanne, jossa koit itsetyydyttäväsi pakonomaisesti. Tutki ylläolevaa kaaviota. Ota esille kynä ja paperia sekä ryhdy hahmottelemaan tilanteesta ketjuanalyysia kuvan ja alla olevien ohjeisen mukaisesti.

Kohta 1: Määrittele tarkasti käyttäytyminen, joka tuottaa sinulle ongelmia. Esimerkiksi runkkaaminen koulun vessassa voi olla käyttäytymistä, mihin toivoo muutosta. Valitse kuitenkin itsellesi selkeä tilanne, jossa havaitset ongelmallista käyttäytymistä suhteessa runkkaamiseen.

Kohta 2: Valittuasi tilanteen, pohdi niitä tekijöitä, jotka laukaisivat käyttäytymisen. Tekijät voivat olla monenlaisia kuten esimerkiksi tietynlaisen kuvan näkeminen somessa, puheenaihe oppitunnilla tai kokeisiin liittyvä ahdistava ajatus. Tässä voi auttaa, kun tarkastelee sitä, mitä tapahtui juuri ennen sitä, kun aloit runkkaamaan. Laukaiseva tekijä voi olla itsestä ulkopuolinen tekijä kuten kuva, mutta myös esimerkiksi ajatus mielessä.

Kohta 3: Seuraavaksi voit pohtia tekijöitä, jotka altistavat sille, että päädyt runkkaamaan omasta mielestäsi pakonomaisesti. Näitä tekijöitä voivat olla esimerkiksi stressi, riitatilanne, väsymys, päihteet tai krapula yms. On myös tärkeää huomioida se, kuinka eletty elämä ja hankalat kokemukset voivat altistaa tämäntyyppiselle käyttäytymiselle. Minkälaisia tekijöitä tunnistat?

Kohta 4: Tunnista tunteet käyttäytymisen taustalla. Aiemmin tällä kurssilla harjoittelit tunnistamaan tunteita käyttäytymisen taustalla. Tämä on hyvin olennainen osa myös tätä harjoitusta, sillä tunteet usein vaikuttavat siihen, miten ihminen valitsee toimia eri tilanteissa. Tunne voi siis antaa toimintayllykkeen, mutta kun oppii tunnistamaan tunteen, voi opetella myös reagoimaan tunteeseen eri tavalla.

Kohta 5: Hahmottele, miten tilanne eteni vaihe vaiheelta. Tässä on tärkeää kiinnittää huomiota niin ulkoisiin kuin mielen tapahtumiin, jotka seuraavat toinen toistaan hankalassa tilanteessa. Tilanne alkaa siis laukaisevasta tekijästä, mutta sen jälkeen erilaiset asiat seuraavat toinen toistaan, ja lopulta toiminnalla on jonkinlainen seuraus. Sinua voi auttaa kysymykset:

Mitä sitten tapahtui?
Mitä sitten tunsin?
Mitä sitten ajattelin?

Välivaiheiden tarkastelu auttaa usein hahmottelemaan sitä, miten käyttäytymistä voisi muuttaa.

Kohta 6: Tunnista ongelmallisen käyttäytymisen seuraukset. Ongelmallisella käyttäytymisellä on seurauksia sinulle. Välitön seuraus voi tuntua hetkellisesti positiiviselta, mutta pitkällä aikavälillä tarkasteltuna saatat huomata, että seuraukset ovat negatiiviset. Esimerkiksi suklaansyönti aina kun ahdistaa voi tuoda välittömän mielihyvän tunteen, mutta pitkällä aikavälillä sillä on terveydellisiä seurauksia, mikäli ihminen on kovin ahdistunut ja käyttää päivittäin lukuisia kertoja suklaansyöntiä ahdistuksen lievittämiseen.

Suklaan syöminen ei itsessään ole ongelma, vaan sen hallitsematon syöminen ahdistuksen tunteisiin toistuvasti pidemmällä aikavälillä.

Seurausten tunnistaminen on tärkeää, sillä haluat kenties muuttaa seksikäyttäytymistäsi sellaiseksi, millä ei ole ikäviä seurauksia pitkällä aikavälillä. Pohdi mitä seurauksia runkkaamisesta juuri tuossa tilanteessa on sinulle lyhyellä aikavälillä, entä pitkällä?

Tehtävä 2: Olet nyt tehnyt ketjuanalyysin ongelmallisesta seksikäyttäytymisestä tietyssä tilanteessa. On aika pohtia, miten käyttäytymistä voisi muuttaa. Seuraavaksi tehtävänäsi on hahmotella itsellesi uusi ketju, jossa ongelmallista käyttäytymistä ei ilmene. Käytännössä on siis tärkeää hahmottaa laukaiseva tekijä sekä uudenlainen tapa reagoida siihen. Tarkoituksena on hahmotella vaihtoehtoista käyttäytymistä, joka on viisasta pidemmällä aikavälillä hyvinvointisi kannalta ja harjoittelun myötä lisää tunnettasi siitä, että voit hallita käyttäytymistäsi. 

Ketjuanalyysin käyttäminen

Ketjuanaalysejä voi tehdä useita. Se on harjoitus, jota voi toistaa yhä uudelleen. Se auttaa sinua tarkkailemaan sitä, mitä haastavissa tilanteissa tapahtuu sinussa itsessäsi sekä korvaamaan ongelmallista käyttäytymistä viisaammilla tavoilla toimia. Ketjuanalyysi voi tuntua haastavalta tehtävältä, mutta se on yksi väline käyttäytymisen tutkimiseen. Seuraavaksi esittelemme toisen työvälineen, joka voi auttaa sinua hahmottelemaan sitä, minkälaiset toimintatavat ratkaista ongelmallista käyttäytymistä voivat itseasiassa ylläpitää ongelmaa.

Jalat vasemmalla ja lapion pää. Metsässä.

Lapiontia kuopassa -harjoitus

Tässä harjoituksessa tarkastellaan sitä, minkälainen käyttäytyminen ylläpitää ongelmaa sen sijaan, että seksikäyttäytyminen muuttuisi viisaampaan suuntaan. Harjoitus on sovellettu teoksesta Joustava mieli. Vapaudu stressin, uupumuksen ja masennuksen ylivallasta (Pietikäinen, 2022).

Hankalat tunteet ovat osa elämää. On kuitenkin mahdollista, että ihminen ei ole oppinut keinoja käsitellä hankalia tunteita tavalla, joka vahvistaisi hyvinvointia. Keinoja käsitellä vaikeita tunteita on kyllä käytössä, mutta keinot itsessään saattavat ylläpitää itse ongelmaa.

Tämän harjoituksen tarkoituksena on havainnoida sitä, miten pakonomainen itsetyydytys voi olla opittu keino käsitellä hankalaa tunnetta. Harjoitus voi ketjuanalyysin tapaan auttaa sinua hahmottelemaan itsellesi vaihtoehtoisia tapoja toimia vaikeiden tunteiden kanssa.

Tehtävä 2: Kuvittele itsesi tilanteeseen, jossa pakonomaista seksikäyttäytymistä ilmenee. Kuvittele juurikin se tunnekokemus, jota koet sekä laukaiseva tekijä. Piirrä paperille kuoppa ja itsesi kuoppaan lapion kanssa. Kirjoita kuopan viereen ne intensiiviset tunteet, joita koet. Seuraavaksi nimeä itsellesi tyypilliset keinot selviytyä kyseisen tunteen kanssa. Voi olla etteivät kaikki keinot liity seksiin. Pyri kuitenkin tunnistamaan juurikin sellaiset haitalliset keinot, jotka itseasiassa pitävät sinua pidemmän päälle hankalan tunteen kuopassa, sen sijaan, että etsisit tikkaita ulos kuopasta. Voit pohtia, onko joistain toimintatavoista sinulle hetkellinen hyöty, mutta pidemmällä tähtäimellä toimintavan toistaminen pitää sinua edelleen kuopassa. Pohdi siis tarkkaan, onko tietyntyyppinen seksikäyttäytyminen (runkkaaminen, jatkuva fantasiamaailmaan uppoutuminen, pornon katselu)  pidemmän päälle auttanut sinua ulos kuopasta vai huomaatko tapojen pitävän sinua kuopassa? Onko seksikäyttäytyminen siis auttanut sinua ratkaisemaan pulmatilanteita sekä niihin liittyvää ahdistusta?

Kun olet tunnistanut niitä selviytymiskeinoja, jotka pitävät sinua kuopassa, voit pohtia vaihtoehtoisia tapoja reagoida tunteisiin, jotta pääsisit ylös kuopasta.

Kuopasta kiipeäminen pois voi olla raskasta, ja mitä syvemmälle olet lapioinut, sitä raskaammalta se voi tuntua.

Pyri hyväksymään reitti ulos sellaisena kuin se on ja kohdistamaan voimavarasi niihin keinoihin, joilla voi kiivetä ylös kuopasta. Aluksi voi olla tärkeää pysähtyä lapion kanssa, ja olla tekemättä mitään.

Esimerkki: Li

Li on jatkuvasti ahdistunut suhteessaan, ja huomaa pelkäävänsä kuollakseen eroa. Hänellä on tapana murehtia nykyhetkeä sekä tulevaa, ja käyttää hankalien tunteiden käsittelynään apunaan pornon katselua. Porno auttaa hetkellisesti Li:n toiseen maailmaan, mutta Li on huomannut tarvitsevansa pornoa yhä useammin siihen, että selviäisi ahdistuksen tunteen kanssa. Li huomaa, että pornon katselu on vienyt häneltä aikaa itse suhteelta, ja tuottaa hänelle myös häpeää. Pian häpeän tunnekin on kokemus, joka laukaisee tarpeen katsoa pornoa.

Li lapioi kuopassa katsomalla pornoa toistuvasti, kun häntä ahdistaa suhteessaan. Pornon katselusta on tullut keinoa vältellä ahdistuksen kokemusta tai lievittää sitä, mutta pidemmällä tähtäimellä ahdistus suhteessa ei muutu. Miksi näin on? Miten tilanteeseen voi vaikuttaa?

Lapiointia kuopassa -harjoitus voi auttaa sinua tunnistamaan niitä keinoja toimia, jotka eivät pidemmällä tähtäimellä ratkaise niitä pulmia, joihin huomio kannattaisi suunnata. Li käsittelee ahdistusta suhteessa pornon avulla, mutta samaan aikaan Li välttelee käsittelemästä niitä todellisia tekijöitä, jotka suhteessa ahdistavat. Pornon sijaan viisaampaa voisi olla ottaa ahdistus kumppanin kanssa tai jonkun muun turvallisen ihmisen kanssa puheeksi sekä etsiä erilaisia keinoja ratkaista ahdistukseen vaikuttavia tekijöitä. Tunteiden kohtaamista voi harjoitella. Yksi keino tähän voi olla tietoisuustaitojen harjoitteleminen, joista lyhyesti seuraavaksi.

 

Ikkunan edessä valkoinen lappu, jossa lukee kaunokirjaimin mindfulness

Tietoinen läsnäolo

Tietoisen läsnäolon harjoittaminen (toisin sanoen tietoisuustaidot) on nykyisin osa monia psykoterapiamuotoja. Sitä hyödynnetään muun muassa kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa, josta olet tällä kurssilla saanut lukuisia mausteita. Tässä tekstissä hyödynnetään näkökulmia teoksesta Viisas mieli. Opas tunnesäätelyvaikeuksista kärsiville (Sadeniemi ym. 2022).

Käytännössä tietoinen läsnäolo tarkoittaa sitä, että ihmisen suuntaa tarkkaavaisuutensa täysin siihen, mitä on kussakin hetkessä tekemässä tai kokemassa. Se on myös avautumista erilaisille sisäisille kokemuksille sen sijaan, että yrittäisi vältellä erilaisia tunnekokemuksia.

Tietoinen läsnäolo ei tarkoita sitä, että mieli ei vaeltelisi siellä täällä. Mieli on luonnostaan vaelteleva, mutta tietoisuustaidoissa on kyse taidosta palauttaa huomio siihen, mitä juuri nyt itsessä ja tilanteessa tapahtuu. Keskeinen osa tietoisen läsnäolon harjoitusta on hankalan kokemuksen vastaanottaminen sitä arvottamatta tai arvioimatta. Tietoisella läsnäololla ei kuitenkaan pyritä siihen, että tunteeseen jäätäisiin jumiin, päinvastoin. Tarkoituksena on huomata tunne sellaisena kuin se on, antaa sen olla ja keskittää huomio samanaikaisesta juuri nyt keskeiseen asiaan.

Kiitos mieli, että huolehdit, kun minua ahdistaa. Nyt kuitenkin keskityn läksyjen tekemiseen, sillä se on tässä hetkessä tärkeää.

Jujuna on ottaa vastaan tunne, mutta myös päästää siitä irti. Tunnetta ei analysoida eikä vatvota, se saa tulla ja mennä. Tietoinen läsnäolo ei myöskään ole ajatusten murehtimista tai ratkaisemista mielessä. Se ennemminkin on sen tarkkailua, kuinka mielellä on tapana lähteä ratkomaan asioita. Se on mielen tehtävä, mutta siihen ei tarvitse lähteä mukaan. Ratkaisupyrkimykset ovat usein keinoja säädellä tunnekokemuksia, joiden vastaanottaminen puolestaan on tietoisen läsnäolon harjoituksen ytimessä.

Tietoista läsnäoloa harjoittamalla voi oppia tarkkailemaan paremmin sitä, mitä omassa itsessä tapahtuu. Se kehittää kykyä huomata erilaiset tunteet ja toimintayllykkeet sekä totutut kehämäiset tavat toimia. Siitä saatu hyöty edellyttää kuitenkin tavoitteellista ja pitkäaikaista, ehkä jopa päivittäistä harjoittelua.

Tietoisen läsnäolon harjoittelun osaksi voi olla tärkeää ottaa harjoitukset itsemyötätunnosta. Itsemyötätunto on vastalause häpeälle, ja siksi sen harjoittaminen voi auttaa sinua myös pakonomaiseen seksikäyttäytymiseen liittyen.

Tietoisuustaidot ja pakonomainen seksikäyttäytyminen

Tietoisuustaitoja kannattaa harjoitella ensin haastavien tilanteiden ulkopuolella. Alkuun harjoitus voi olla puhtaasti huomion keskittämistä tähän hetkeen ja aisteihin. Voit istua kotisohvalle ja keskittyä kaikkiin aisteihisi. Vain muutama minuutti voi riittää siihen, että käyt läpi mitä näet ympärilläsi, minkälaisia ääniä kuulet, miltä kehossasi tuntuu juuri nyt. Haistatko kenties jotain tuoksuja tai onko suussasi jokin maku. Mieli lähtee harjoitusta tehdessäsi vaeltamaan, mikä on normaalia. Harjoituksen ytimessä on tuoda huomio takaisin aisteihin.

Käytännössä tietoisuustaitojen pitkäaikainen ja tavoitteellinen harjoittaminen voi auttaa sinua ottamaan vastaan hankalat tunteet, joita koet niissä hetkissä, kun koet voimakasta tarvetta itsetyydyttää, mutta tiedät siitä olevan sinulla niissä hetkissä haittaa. Voit oppia tarkkailemaan voimakkaita tunteita hiukan ulkopuolelta sekä päästämään niistä irti. Tarkoituksena ei ole lähteä analysoimaan tunnetta, ei taistelemaan sitä vastaan eikä jäämään sen kanssa jumiin.

Kurssille ei vielä ole kehitetty omia tietoisuustaitoharjoituksia, mutta voit tutustua tietoisuustaitoihin ja niiden harjoitteluun lukuisissa paikoissa. Löydät muutaman vinkin alta.

Mieli Ry tarjoaa tietoa tietoisuustaidoista sekä ohjattuja harjoituksia. Tutustu niihin täällä.

Löydät harjoituksia myös Oivan sivuilta. Voit tutustua Oivan harjoituksiin täällä.

Itsemyötätuntoa tutkinut Kristin Neff sekä hänen toverinsa tarjoavat itsemyötätuntoon liittyviä harjoitteita englanniksi täällä.

Arvojen tutkiminen auttaa määrittelemään tavoitteita seksikäyttäytymiseen

Arvojen tutkiminen voi auttaa sinua tunnistamaan sen, mikä sinulle on elämässä merkityksellistä. Kannustamme sinua pysähtymään arvojesi äärelle, sillä arvot voivat myös auttaa sinua määrittelemään käyttäytymisellesi tavoitteita, joilla toteutat arvojesi mukaista elämää.

Arvot eivät sisällä tunnetavoitteita

Heti alkuun on tärkeää todeta ettei tunnetavoite ole arvo. Jos esimerkiksi asetat itsellesi tavoitteen, että sinun pitää olla iloinen joka päivä, tulet epäonnistumaan siinä varmasti. Erilaiset tunteet kuuluvat osaksi elämää, ja voit silti toimia elämässäsi arvojesi mukaisesti.

Jos esimerkiksi ystävyys on sinulle keskeinen arvo, voit pohtia, millä tavoilla kannattaa toimia ylläpitääkseen ystävyyttä. Ystävyyden ylläpitäminen voi edellyttää säännöllistä yhteydenpitoa, ajanviettoa sekä arvostavaa kohtaamista. Tietyssä hetkessä yhteydenpito voi kuitenkin tuntua ahdistavalta tai pelottavalta, vaikka ei haluaisi sen tuntuvan siltä. Arvon mukainen elämä ei voi kuitenkaan toteutua silloin, jos annat hankalien tunteiden estää sinua toistuvasti ottamasta yhteyttä ystävääsi tai lähtemästä hänen kanssa ostoksille.

Tehtävä 3: Tutki omia arvojasi

Ennen kuin lähdet tutkimaan seksuaalisuuteen ja seksiin liittyviä arvojasi, voi olla tärkeää pohtia omia arvoja elämässä ylipäänsä. Ota jälleen esille kynä ja paperia sekä tutki alla olevaa kuvaa arvokompassista.

Nyt heti alkuun on tosi tärkeää korostaa, että tarkoituksena on, että pohdit juuri sinun omia arvojasi elämässä. Voi olla, että kotona on jonkinlainen arvomaailma, jota et koe täysin omaksesi. Voi olla, että ensialkuun pohdit kovasti tunnetavoitteita, mutta tunnetilojen tavoittelu ei voi itsessään olla arvo.

Jos esimerkiksi terveys on sinulle arvo, mutta jatkuva Netflixin tuijotus tuntuu hetkellisesti hyvältä, voit pohtia toimitko arvosi mukaan katsomalla Netflixiä useita tunteja päivässä.

Käyttäytymisen tasolla voi siis olla tärkeää vähentää Netflixin katsomista kolmestatunnista tuntiin, jotta ehdit esimerkiksi liikkua riittävästi ulkona tai tehdä itsellesi harkitusti ravitsevaa ruokaa. Tällöin elät arvojesi mukaisesti. Mielihyvää käyttäytymistä ei tarvitse kokonaan sivuuttaa, mutta pidemmällä tähtäimellä Netflix voi viedä ison lohkon arvojesi mukaisesta elämästä.

Elämäsi arvojen tutkiminen voi auttaa sinua määrittelemään tarkemmin sitä, millaista elämää haluat elää suhteessa seksikäyttäytymiseen. Voi olla, että sooloseksi tai pornon katselu on vienyt ison siivun elämästäsi, ja tämä tehtävä itsessään voi nostaa pintaan myös surua, kun pohdit, mitä kaikkea olet jättänyt tekemättä. On täysin sallittua surra, ja samaan aikaan pohtia sitä, mitä haluaisi tehdä toisin.

Tekstin alta löydät kuvana arvokompassin, joka on sovellettu Arto Pietikäisen teoksesta Joustava mieli (2022). Tehtävänäsi on piirtää paperille/vihkoosi arvokompassi sekä pohtia, millainen merkitys kompassin asioilla on sinun arvomaailmassasi. Voit täydentää kompassia itsellesi tärkeillä arvoilla. Kirjoita ajatuksiasi ylös kompassiin. Voit jatkaa työskentelyä kompassin parissa useamman päivän, mikäli tehtävä tuntuu vaikealta. Hiljalleen sinulle muodostuu sinun arvojesi mukainen kompassi, joka voi toimia sinulle karttana elämässäsi ja auttaa sinua ottamaan juuri niitä askeleita, jotka sinulle ovat merkityksellisiä. Voit käyttää kompassia apuna myös pakonomaisen seksikäyttäytymisen purkamisessa. Jos sinulla kuluu useita tunteja päivässä sooloseksiin, ja se on joiltain osin pois arvojesi mukaisesta elämästä, voit pyrkiä vähentämään sooloseksiä ja korvaamaan sen toiminnalla, joka vie sinua kohti arvojesi mukaista elämää. Tämä ei ole helppoa, ja se vie aikaa, mutta se on mahdollista!

Keltaisella pohjalla kompassi, josta lähtee nuolia eri suuntiin. Suunnat ovat: perhe, työ/opiskelu/koulu, sosiaaliset suhteet, seurustelu, terveys ja hyvinvointi, vapaa-aika, henkisyys, yhteisöllisyys. Suunnat kuvastavat arvoja ja arvojen alla lisäkysymyksiä.

Huomionarvoista!

Kiinnitä työskentelyssäsi huomiota siihen, onko kyse omista arvoista vai toisen ihmisen odotuksista. On toki mahdollista ja monesti ihanteellistakin jakaa arvoja muiden ihmisten kanssa. Tässä on kuitenkin tärkeää tunnistaa, mitkä asiat ovat sinulle elämässäsi arvokkaita. Arvojen tutkiminen voi myös tuntua pahalta, sillä se tekee näkyväksi myös sen, mihin toivot elämässäsi muutosta. Pyri olemaan myötätuntoinen itseäsi kohtaan. Muista myös, että arvoilla ei oikeastaan ole mitään valiä, mikäli teot eivät ole arvojen mukaisia. Voit siis rohkeasti tutkia sitä, minkälaisia suuntia käytännön elämään syntyy, kun arvojen tutkimiselle antaa tilaa.

Arvojen tutkiminen ja sooloseksi

Omien arvojen tutkiminen voi kirkastaa sitä, minkälaisia muutoksia toivot omaan sooloseksikäyttäytymiseesi. Arvojen mukainen seksikäyttäytyminen voi ruokkia pidemmällä tähtäimellä tyytyväisyyttäsi sooloseksiin ja muuhun seksielämään. Seksuaalinen hyvinvointi arvona edellyttää sellaisia tekoja, jotka vahvistavat nimenomaan seksuaalista hyvinvointia sekä sellaisten tekojen purkamista, jotka murentavat seksuaalista hyvinvointia.

Kiinnitä kuitenkin huomiota siihen, että arvot eivät ole sama asia kuin säännöt.

Sooloseksin suhteen arvoja voivat olla esimerkiksi seksuaalinen nautinto tai terveys. Sen sijaan esimerkiksi ajatus siitä, että sooloseksiä ei saa lainkaan olla, on sääntö, joka ohjaa käyttäytymistä jo valmiiksi tietyntyyppiseen suuntaan eikä välttämättä ole arvojen mukainen. Tutkitaan aluksi siis arvoja, ja pohditaan sen jälkeen seksikäyttäytymistä, joka on arvojen mukaista. Tehtävän jälkeen voit palata askelen taaksepäin esimerkiksi ketjuanalyysiin, ja pohtia, minkälaisella käyttäytymisellä haluaisit korvata itseäsi haittaavan käyttäytymisen.

Tehtävä 4: Arvot ja sooloseksi

Mitä arvoja tunnistat sooloseksiin tai seksiin liittyen? Kirjoita vihkoon erilaisia mieleesi tulevia arvoja.

Minkälainen sooloseksikäyttäytyminen on arvojesi mukaista? Kirjoita vihkoon ranskalaisin viivoin.

Tutki myös edellä tekemääsi arvokompassia sekä muun elämän ja sooloseksin suhdetta toisiinsa. Millä tavalla huolehdit sekä seksuaalisesta hyvinvoinnista että muusta arvojesi mukaisesta elämästä? Kirjoita vihkoon ajatuksiasi.

Apua esimerkistä: Ruskan arvot ja sooloseksi

Ruska on tunnistanut itsetyydyttävänsä toistuvasti ahdistuksen tunteeseen. Hän kokee, että ahdistuksen tunteen kanssa on vaikeaa olla, joten itsetyydytyksestä on muodostunut tapa käsitellä hankalaa oloa. Pikkuhiljaa Ruska huomasi voimakasta tarvetta itsetyydyttää erilaisissa tilanteissa, joissa kokee voimakasta ahdistusta, jopa koulussa ja muilla julkisilla paikoilla. Ruskaa häiritsee tapansa toimia, vaikka hän ei koe varsinaisesti olevansa riippuvainen itsetyydytyksestä. Ruska alkaa pohtia sooloseksiin liittyviä arvoja sekä käyttäytymistä, joka olisi arvojen mukaista.

Ruska tunnistaa, että sooloseksissä hänelle tärkeitä arvoja ovat seksuaalinen nautinto, muiden rajojen kunnioittaminen ja hyvinvointi. Ruska tunnistaa ettei hän ahdistuneena pysty oikeasti nauttimaan sooloseksistä samaan tapaan kuin ilman ahdistusta. Lisäksi hän tunnistaa, että itsetyydytys julkisilla paikoilla voi rikkoa muiden ihmisten rajoja, mikäli joku kuulisi hänen itsetyydyttävän esimerkiksi vessassa. Ruska tunnistaa myös, että runsas itsetyydytys on pois muista asioista, jotka tukevat hänen hyvinvointiaan kuten ystävien tapaamisesta. Täten runsas itsetyydytys ei loppupeleissä tue hänen hyvinvointiaan.

Ruska määrittelee, millaista on sooloseksi, joka on hänen arvojensa mukaista. Hän määrittelee, millä tavalla haluaa käyttäytyä sen suhteen, jotta käyttäytyminen olisi arvojen mukaista.

  • Sooloseksiä ainoastaan yksityisessä ja rauhallisessa paikassa, ei julkisissa tiloissa kuten yleisissä vessoissa (arvo taustalla: muiden rajojen kunnioittaminen)
  • Ei sooloseksiä silloin, kun kokee voimakasta ahdistusta vaan esimerkiksi silloin, kun on rentoutuneimmillaan esim. saunan jälkeen (arvo: seksuaalinen nautinto)
  • Jos on sopinut esimerkiksi illanvieton kavereiden kanssa niin pyrkimys on pitää sovitusta kiinni, vaikka se ahdistasi ja tekisi mieli jäädä kotiin itsetyydyttämään. Pidemmällä tähtäimellä kavereiden kanssa oleminen tukee hyvinvointia. (arvo: hyvinvointi)

Kun Ruska tunnistaa, minkälainen käyttäytyminen sooloseksin suhteen on hänelle arvojen mukaista ja minkälainen ei, hän pyrkii ensisijaisesti toimimaan tavalla, mikä on arvojen mukaista. Tämä vaatii harjoittelua ja tuntuu aluksi hankalalta. Mitä voimakkaammin kokee olevansa koukussa itsetyydytykseen, sitä enemmän täytyy laittaa paukkuja käyttäytymisenmuutokseen. Maraton-juoksu kuitenkin kannattaa, ja pidemmällä tähtäimellä Ruska huomaa hallitsevansa seksikäyttäytymistään paremmin sen sijaan, että kokisi käyttäytymisen hallitsevan häntä

Aihealueet:  Seksuaalisuus

Oliko tästä sinulle apua?

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Seksuaalineuvojan ajanvarauschat alle 29-vuotiaille

Seksuaalineuvojan ajanvarauschat on tarkoitettu alle 29-vuotiaille nuorille, nuorille aikuisille ja pareille. Chatissa voit keskustella koulutetun...

Mitä tehdä, jos raskaudenpelko on suhteettoman suuri?

On tavallista, että raskauden mahdollisuus herättää jonkinasteista huolta ja pelkoa. Jos huoli on voimakasta ja pitkäkestoista sekä rajoittaa...

Seksuaalineuvontachat

Haluatko keskustella seksuaalisuuteen ja gynekologiseen sairauteen/oireyhtymään liittyvistä asioista kahden kesken asiantuntijan kanssa?