BETA Siirry sisältöön

Elatusapu lasta varten

Julkaistu 27.12.2018 - Tuottanut Väestöliitto
Lapsen vanhemmat ovat velvollisia vastaamaan lapsen elatuksesta siihen asti, kunnes tämä täyttää 18 vuotta. Mikäli katsotaan kohtuulliseksi, vanhemmat vastaavat lapsen koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista myös sen jälkeen.

Vanhempien tulee kykyjensä mukaan huolehtia siitä, että lapsi saa riittävän elatuksen. Tällä tarkoitetaan lapsen kehitystasoa vastaavien aineellisten ja henkisten tarpeiden tyydyttämistä sekä lapsen tarvitseman hoidon ja koulutuksen järjestämisestä ja sen kustannuksista vastaamista.

Arvioitaessa sitä, onko lapsen elatus ollut riittävää, otetaan huomioon kaikki sellaiset vanhempia koskevat seikat, jotka joko lisäävät tai vähentävät heidän kykyään huolehtia lapsen elatuksesta. Arviointiin vaikuttavat myös lapsen vastaavat seikat kuten lapsen oma varallisuus tai hänen kykynsä huolehtia itsestään.

Lapsen vanhempien velvollisuus huolehtia lapsen elatuksesta jatkuu myös vanhempien eron jälkeen. Mikäli vanhemmat eivät pääse sopimukseen elatusavun määrästä, vahvistetaan se tuomiolla. Elatusapu maksetaan yleensä kuukausittain etukäteen, mutta se voidaan myös maksaa kertakorvauksena.

Vanhemmat voivat sopia keskenään elatusavun määrästä. Sopimus on voimassa niin kauan kuin osapuolet vapaaehtoisesti noudattavat sitä. Jos jompikumpi ei enää halua noudattaa sopimusta, voivat vanhemmat tehdä uuden sopimuksen.

Lapsen elatuksesta tehty kirjallinen sopimus voidaan viedä lapsen huoltajan kotipaikan sosiaaliviranomaisten vahvistettavaksi. Sopimus vahvistetaan, jos se on lapsen edun mukainen. Jos osapuolet eivät noudata vahvistettua sopimusta, se voidaan panna täytäntöön kuin tuomioistuimen päätös.

Jos sopimukseen elatusavusta ei päästä sopuun, ratkaisee asian tuomioistuin lapsen, lapsen vanhemman, lapsen edustajan tai lapsen kotipaikan sosiaaliviranomaisten pyynnöstä. Elatusapua voidaan eräin edellytyksin velvoittaa maksamaan myös takautuvasti, mutta enintään viideltä vuodelta.

Sosiaaliviranomaisten tai tuomioistuimen vahvistama elatusapu voidaan muuttaa sopimuksella tai tuomiolla, jos olosuhteet ovat olennaisesti muuttuneet ja muutosta pidetään kohtuullisena lapsella ja elatusavun maksajalle.

Mihin elatusapu perustuu?

Lapsen elatuksesta annetun lain 2 §:n mukaan vanhemmat vastaavat lapsen elatuksesta kykynsä mukaan.

Elatusavulla turvataan lapsen riittävä elatus silloin, kun vanhempi ei muutoin osallistu lapsen elatukseen tai asuu pysyvästi eri taloudessa lapsen kanssa. Lapsen vanhemmat voivat sopia elatusavun maksamisesta sopimuksella, jonka kunnan sosiaalilautakunta vahvistaa. Sovittavia asioita ovat

  • elatusavun suuruus,
  • elatusapumaksujen alkamisajankohta ja
  • päättymisajankohta sekä
  • elatusapumaksujen erääntymisaika.

Mikäli vanhemmat eivät pääse elatusavun maksamisesta sopimukseen, ratkaistaan asia tuomioistuimessa.

Lapsella on oikeus riittävään elatukseen. Se käsittää lapsen kehitystason mukaisten aineellisten ja henkisten tarpeiden tyydyttämisen, lapsen tarvitseman hoidon ja koulutuksen sekä tästä aiheutuvat kustannukset. Lapsen oikeus saada elatusta vanhemmiltaan päättyy, kun hän täyttää kahdeksantoista vuotta.

Vanhemmat vastaavat lapsen elatuksesta kykynsä mukaan. Vanhempien elatuskykyä arvioitaessa otetaan huomioon heidän ikänsä, työkykynsä ja mahdollisuutensa osallistua ansiotyöhön, käytettävissä olevien varojen määrä sekä heidän lakiin perustuva muu elatusvastuunsa. Huomioon otetaan myös lapsen kyky ja mahdollisuudet itse vastata elatuksestaan sekä seikat, joiden johdosta vanhemmille ei aiheudu lapsen elatuksesta kustannuksia tai ne ovat vähäiset.

Vanhemmat vastaavat lapsen koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista myös sen jälkeen, kun lapsi on täyttänyt kahdeksantoista vuotta, mikäli se harkitaan kohtuulliseksi. Tällöin otetaan erityisesti huomioon lapsen taipumukset, koulutuksen kestoaika, siitä aiheutuvien kustannusten määrä sekä lapsen mahdollisuudet koulutuksen päätyttyä itse vastata koulutuksestaan aiheutuneista kustannuksista.

Oikeusministeriön lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi antaman ohjeen mukaan lapsesta erossa asuvan vanhemman asumiskustannusten kohtuullisuutta harkittaessa otetaan huomioon muualla asuvan lapsen tapaamisoikeus. Vanhemmalle voi aiheutua hyväksyttäviä lisäkustannuksia asumisesta, jos hän esimerkiksi varaa hänen luonaan yöpyvän lapsen käyttöön oman huoneen.

Lisäksi edellä mainitun ohjeen mukaan elatusavun määrästä tehdään säännöllisen ja merkittävän luonapidon johdosta vähennys sillä perusteella, että lapsesta erossa asuva vanhempi vastaa lapsen välttämättömistä elinkustannuksista luonapitoaikana. Luonapitovähennys on määrältään mitoitettu siten, että se vastaa niitä lapsen päivittäisiä välttämättömiä elinkustannuksia, jotka lapsesta erossa asuvan vanhemman tosiasiallisesti on vähintään suoritettava pitäessään lasta luonaan ja joiden suorittamisesta lapsen kanssa asuva vanhempi vastaavasti vapautuu. Esimerkiksi lapsen vaatteista ja jalkineista, harrastusvälineistä ja terveydenhoidosta aiheutuvia kustannuksia ei ole otettu huomioon luonapitovähennyksen määrässä. Vastuun tällaisten kustannusten kattamisesta katsotaan kuuluvan viime kädessä lapsen kanssa asuvalle vanhemmalle.

Jos vanhemmat ovat sopineet, että lapsi viettää molempien vanhempiensa luona yhtä paljon aikaa ja molemmat vanhemmat myös vastaavat kaikista lapsesta aiheutuvista kustannuksista yhtäläisesti, voivat vanhemmat sopia myös suuremmasta vähennyksestä, kuin mitä ohjeessa on esitetty. On mahdollista myös sopia, että elatusapua ei makseta lainkaan.

Inga Koskinen
varatuomari, OTK

Inga Koskinen avaa lukijoille erotilanteissa sovellettavaa Suomen lainsäädäntöä. Kirjoitukset ovat informatiivisia eivätkä ne sisällä juridista neuvontaa.

Oliko tästä sinulle apua?

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Miten luottamusta voi vahvistaa pettämisen jälkeen?

Luottamus ei palaa itsestään, vaan vaatii tekoja. Kummankin tulee osoittaa olevansa luottamuksen arvoinen. Aidosta sitoutumisesta kertovat sekä...

Mistä tietää, että on parempi erota?

Parisuhteissa henkinen ja fyysinen väkivalta ovat asioita, jota ei voi mitenkään selitellä, vaan näiden sattuessa on tärkeää pohtia...

Mitä jos kaverilla on itsetuhosia ajatuksia?

Itsetuhoisuus on vakava asia ja siihen pitää aina suhtautua vakavasti. Itsemurhapuheet voivat olla järkyttäviä ja niihin voi olla vaikeaa...